ХОРИЗОНТ ЕВРОПА - Българският портал за информация
Frequently asked questions

Frequently asked questions

 • Завършени одити одити (521 одити – 1115 одитирани участия – 74% външни одиторски фирми срещу 26% вътрешни одиторски проверки)

 • Като се има предвид, че стратегията за одит на „Хоризонт 2020“ се основава на 9000 участия, които ще бъдат одитирани, извършените до момента одити  представляват едва 12,4% от многогодишната одитна стратегия

 • Разходи за персонал – действителни разходи (50% от всички корекции) поради:

  • Неправилно изчисление на продуктивните часове (15%)

  • Неправилни разходи за възнаграждение – напр. приблизително (15%)

  • Неправилно време, за което е подадено искане за действие (6%)

  • Други – напр. ненадеждни / липсващи часовници, неправилно допълнително възнаграждение (14%)

 • Разходи за персонал – единични разходи (17% от всички корекции) поради:

  • Неправилно изчисление на продуктивните часове (9%)

  • Неправилно време, за което е подадено искане за действие (5%)

  • Неправилни разходи за възнаграждение – напр. предвиден в бюджета (3%)

  •     Други – напр. непреки разходи, претендирани като преки разходи, ненадеждни / липсващи периоди (<1%)

 • Възлагане на подизпълнители (13% от всички корекции) поради:

  • Липса на адекватни подкрепящи документи (5%)

  • Не са предвидени в приложение I, нито са договорени от службите на ЕС (4%)

  • Други грешки – включително напр. без стойност за парите, (4%)

 • Други стоки и услуги (11% от всички корекции) поради:

  • Липса на подходящи документи (5%)

  • Сума, която не е свързана с дейност (2%)

  • Няма директно измерване на разходите (2%)

  • Други грешки – напр. непреки разходи, заявени като преки разходи (2%)

 • Оборудване (6% от всички корекции) поради:

  • Няма директно измерване на разходите (4%)

  • Други грешки – напр. без цена, цена, която не е свързана с дейността (2%)

 • Пътуване (3% от всички корекции) поради:

  • Сума, която не е свързана с дейност (1%)

  • Други грешки – напр. липса на адекватни документи (2%)

 • Единична ставка за възстановяване

 • По-гъвкави правила за трети страни и разходи за подизпълнители

 • Разграничение между договори и договори за подизпълнение

 • Уникална фиксирана ставка от 25% за непреки разходи

 • Въвеждане на концепцията за голяма научноизследователска инфраструктура

 • 3 варианта за определяне на годишните производствени часове

 • По-ясни и опростени задължения по отношение на времето

 • Повече гъвкавост при средните разходи за персонал

 • Разпоредби за допълнително възнаграждение

 • Допустимост на ДДС, който не подлежи на приспадане

 • Общ център за поддръжка (CSC)

 • Заявените разходи не са обосновани или не са свързани с проекта

 • Трети страни и разходи за подизпълнение не са докладвани правилно

 • Разходите за амортизация, които не са начислени правилно за проекта

 • Модел на косвените разходи, който не отразява правилно действителността на предприятието

 • Косвени разходи – включени недопустими разходи

 • Разходи за персонал – изчисляване на производствените часове

 • Разходи за персонал – таксуване на отработените часове по проекта

 • Разходи за персонал – използване на средни разходи за персонал

 • Изплащане на заплати на собственици / управители на МСП

 • Разходи за ДДС

 • Действителни разходи-Действително направени разходи, идентифицируеми и подлежащи на проверка, записани в сметките и т.н. НОВО: допустим ДДС, който не подлежи на приспадане

 • Единични разходи- Фиксирана сума за единица, определена от Комисията Пример: себестойност на собствениците на МСП. За средни разходи за персонал (въз основа на обичайните счетоводни практики – със или без сертификат)

 • Еднократна сума-Обща сума за покриване на една или няколко категории разходи Пример: Фаза 1 на инструмента за МСП

 • Единна ставка-Процент, който трябва да се изчисли върху допустимите разходи Пример: 25% плоска ставка за непреки разходи

 • Дали е трудов договор или друг вид договор?

 • Сключен ли е договорът с лице или с фирма?

 • Това ли е единственият договор с лицето или има няколко договора?

 • Договорът определя ли условията за работното време?

 • Ползвани ли са външни експерти като  консултанти?

 • Стандартен случай: лица, наети от бенефициента чрез трудов договор(квалифицирани като такива съгласно националното законодателство и за които предприятието плаща вноски за социално осигуряване)

 • Други случаи:

→ Физически лица, наети директно чрез договор, различен от трудов договор, ако:

 • лицето работи при условия, подобни на тези на служител (например организация или работа, помещения и т.н.)

 •  Резултатът от работата принадлежи на бенефициента (могат да се прилагат изключения)

 • Разходите не се различават съществено от тези на служител на бенефициера, който изпълнява подобни задачи

→ Служители на трета страна, командирована към бенефициента (трябва да бъде посочена в Приложение 1)

 1.  

 • Работни  часове  – чрез трудово  времето

 • Часова ставка – EUR / час – чрез формула за действителните разходи и специфичните единични разходи

 • Допълнително възнаграждение  – отнася се само за бенефициенти с основани на проекти схеми за възнаграждение

 • Могат да бъдат отчитани само часовете, за които има доказателства, че са действително извършени за съответната дейност

 • Не можете да декларирате:

→ Бюджетно време (това, което сте  отделили за подготовка на бюджета)

→ Прогнозно време (напр. Ориентировъчно с изравняване чрез „налучкване“ в края на годината)

→ Разпределение на времето (например х% от договорното време на лицето)

 • Заявените часове за съответната дейност трябва да бъдат подкрепени от надеждни документи и доказателства

 • Зависи, ако лицето работи изключително по дейност  за H2020

 • За тази цел “работа изключително” се отнася до непрекъснат период от най-малко един пълен календарен месец, през който всички часове, изработени от служителя за бенефициента, са били предназначени за действие по H2020.

 • Отчитане чрез:

  • Декларация за изключителната работа по проекта – само един за отчетния период (на човек) и обхваща един непрекъснат период на изключителна отдаденост от най-малко един календарен месец. За всеки отчетен период може да се направи само една декларация.

  • Часови графици -датирани и подписани поне веднъж месечно от лицето и неговия надзорен орган, като минималните условия и необходимата информация са описани подробно грантовото споразумение

 • Несъответствие с регистрите за човешките ресурси ( ведомостите)

 • Графики за времето не са правилно датирани или подписани

 • Отчетена е повече от пълната заетост, начислена между различните проекти – съмнение за двойно финансиране

 • Попълнена е незадоволителна или ограничена информация

 • Когато работите 100% по съответната дейност, не трябва да попълвате  отчетна форма за отработеното овреме, но обърнете внимание дали в тези 100% от времето не сте:

  •  Прекарали значителна част от времето си в изграждането на мрежа с други организации или други лаборатории на вашата фирма/организация за бъдещи проекти?

  • Прекарали време в писането на предложения за следващите конкурси?

  •  Изнесли лекции в университет?

  •  Пътували за други непредвидени дейности?

 • Алтернативните доказателства не са опция, а тънка граница между проблеми и големи проблеми

 • Съхранявайте отчетните листа за отработеното време по проекта, които следва да включват като минимум:

  • заглавие и номер на действието

  •  името на бенефициента

  • пълно име, дата и подпис на лицето, работещо за съответната дейност

  •  брой отработени часове за действието

  • името и подпис на прекия ръководител по проекта

  • позоваване на задачите за съответното действие или работните пакети от приложение 1

 • Информацията, включена във формулярите за отчитане на отработеното по проекта време  трябва да отчита и съответните дни за годишен отпуск, отпуск по болест, други отпуски и командировки, свързани с работата.

Сподели
Този сайт използва бисквитки, приемайки, се съгласявате с полицата ни за поверителност Read more
Приеми