Европейската комисия опростява правилата за помощ, комбинирана с подкрепа от ЕС, и въвежда нови възможности за прилагане на мерки за помощ в подкрепа на двойния преход и възстановяването от пандемията от коронавирус
Европейската комисия опростява правилата за помощ, комбинирана с подкрепа от ЕС, и въвежда нови възможности за прилагане на мерки за помощ в подкрепа на двойния преход и възстановяването от пандемията от коронавирус

Европейската комисия опростява правилата за помощ, комбинирана с подкрепа от ЕС, и въвежда нови възможности за прилагане на мерки за помощ в подкрепа на двойния преход и възстановяването от пандемията от коронавирус

На 23 юли ЕК прие разширяване на приложното поле на Общия регламент за групово освобождаване (ОРГО), което ще позволи на държавите членки да изпълняват определени мерки за помощ без предварителен контрол от страна на Комисията.

Преразгледаните правила се отнасят до: i) помощ, предоставена от националните органи за проекти, финансирани чрез определени програми на ЕС, управлявани централно по новата многогодишна финансова рамка; и ii) някои мерки за държавна помощ, които подпомагат екологичния и цифровия преход и същевременно са от значение за възстановяването от икономическите последици от пандемията от коронавирус.Освобождаването на такава помощ от задължението за предварително уведомяване е съществено опростяване, което улеснява бързото привеждане в действие на такива мерки от държавите членки, когато са спазени условията за ограничаване на нарушаването на конкуренцията на единния пазар.

За да се подобри взаимодействието между правилата за финансиране от ЕС и правилата на ЕС за държавната помощ по новата многогодишна финансова рамка, Комисията рационализира правилата за държавната помощ, приложими за националното финансиране на проекти или финансови продукти, които попадат в обхвата на определени, приети наскоро програми на ЕС. С въведените днес изменения в ОРГО правилата за финансирането от ЕС и правилата за държавната помощ, приложими за тези видове финансиране, бяха хармонизирани, за да се избегне ненужното усложняване, като същевременно се запази конкуренцията в рамките на единния пазар на ЕС.

Става въпрос за националното финансиране, предвидено за:

  1. операции по финансиране и инвестиране, подкрепяни от фонда InvestEU;
  2. проекти за научни изследвания, развойна дейност и иновации (НИРД), получили печат за високи постижения по „Хоризонт 2020“ или „Хоризонт Европа“, както и съфинансирани проекти за научноизследователска и развойна дейност или действия за формиране на екипи по „Хоризонт 2020“ или „Хоризонт Европа“;
  3. проекти по линия на европейското териториално сътрудничество, известни още като Interreg.

С изменението на ОРГО тези мерки вече могат да бъдат изпълнявани пряко от държавите членки, без да е необходимо Комисията да бъде уведомена за тях, като тя трябва да бъде информирана само впоследствие. Освобождаването на помощта в тези области от задължението за предварително уведомяване е възможно благодарение на предпазните мерки, заложени в програмите на ЕС, управлявани централно от Комисията. По-специално, помощта, предоставена в контекста на тези програми: i) е предназначена за цел от общ интерес; ii) отстранява пазарна неефективност или способства за постигане на целите на социално-икономическото сближаване; и iii) е ограничена до минималния необходим размер.

Освен това с изменението на ОРГО Комисията създава допълнителни възможности за държавите членки да предоставят помощ, необходима за двойния преход, по начин, който ще им позволи също да подкрепят бързо предприятията, които се нуждаят от финансиране, за да се справят с икономическите последици от пандемията от коронавирус.

Повече информация:

State aid: Commission widens scope of GBER (europa.eu)

Have your say (europa.eu)

 

Сподели
Този сайт използва бисквитки, приемайки, се съгласявате с полицата ни за поверителност Read more
Приеми