Министрите на научните изследвания в ЕС обсъждат как да използват науката като инструмент за улесняване на създаването на политики
Министрите на научните изследвания в ЕС обсъждат как да използват науката като инструмент за улесняване на създаването на политики

Министрите на научните изследвания в ЕС обсъждат как да използват науката като инструмент за улесняване на създаването на политики

На Съвета по конкурентоспособност в петък, 2 декември 2022 г., министрите, отговарящи за научните изследвания, проведоха политически дебат за това как науката да се използва като инструмент за улесняване на изготвянето на политики в държавите членки. Освен това министрите одобриха заключенията на Съвета относно научноизследователските инфраструктури и Новата европейска програма за иновации. Те също така приеха препоръка на Съвета относно ръководните принципи за валоризация на знанията. Друга точка от дневния ред беше информация от Комисията относно обществената консултация относно миналото, настоящето и бъдещето на европейските рамкови програми за научни изследвания и иновации и относно общността за култура и творчество, знания и иновации (ОЗИ) на EIT. Испанската делегация предостави информация за Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA), а шведската делегация даде перспектива за шведското председателство на Съвета на ЕС през първата половина на 2023 г.

Както се споменава в основния документ за политическия дебат признаването на значението на науката за политиката в политиката за научни изследвания и иновации е навременен отговор на нарастващото търсене на научни знания във всички области на секторната политика. В неотдавнашен работен документ на службите на Комисията „систематичното разглеждане на научните познания“ е описано като важен аспект за публичните администрации, за да се справят с настоящите и бъдещите предизвикателства. Работният документ на службите на Комисията – Подкрепа и свързване на изготвянето на политики в държавите-членки с научни изследвания, приканва държавите-членки на ЕС да обмислят изграждането на капацитет за по-добро използване на научните знания при изготвянето на своите политики.

Министрите на научните изследвания в ЕС одобриха заключенията на Съвета относно научноизследователските инфраструктури, приоритет в рамките на настоящото чешко председателство на Съвета на ЕС и тема, по която Декларацията от Бърно за насърчаване на глобална екосистема от изследователски инфраструктури беше изготвена с член държави и заинтересовани страни.

Освен това Съветът прие заключения относно Новата европейска програма за иновации (EIA). Европейската комисия представи съобщение относно EIA през юли 2022 г., предоставящо 25 конкретни действия в рамките на следните пет водещи инициативи: (1) подобряване на достъпа до финансиране, (2) подобряване на рамковите условия, (3) иновационна екосистема, (4) талант и ( 5) по-добро управление. Фокусът е особено върху пробивни иновации, основани на знанието, от млади компании с много висок потенциал за растеж и интернационализация (революционни иновации, мащабиране). ЕС трябва да поеме водеща роля в тази област и по този начин да даде значителен принос за решаването на глобалните проблеми и растежа в Европа.

еврокомисар Мария Габриел и Владимир Балаш, министър на образованието младежта и спорта на Република Чехия

В дневния ред беше и приемането на Препоръката на Съвета относно валоризацията на знанията. Той заменя Препоръката от 2008 г. относно управлението на интелектуалната собственост в дейностите по трансфер на знания. Фокусът е върху максимизирането на стойността на инвестициите в НИ отвъд границите на традиционния трансфер на знания. Препоръката съответства на действието „Разработване и одобряване на ръководни принципи за валоризация на знанието“ съгласно действие 7 от политическата програма на ERA (Надграждане на насоките на ЕС за по-добро валоризиране на знания).

Европейската комисия информира за обществената консултация относно европейските рамкови програми за научни изследвания и иновации: На 1 декември започна най-голямата консултация досега относно рамковите програми Хоризонт, обхващаща миналото, настоящето и бъдещето на европейските рамкови програми за научни изследвания и иновации. Всички заинтересовани страни са силно насърчавани да участват в това координирано консултативно упражнение до февруари 2023 г., за да бъдат чути гласовете им и да допринесат за оформянето на програмата на Европейския съюз за научни изследвания и иновации.

Следващият (неформален) Съвет по конкурентоспособност ще се проведе на 7/8 февруари 2023 г. в Стокхолм.

Сподели
Този сайт използва бисквитки, приемайки, се съгласявате с полицата ни за поверителност Read more
Приеми