ХОРИЗОНТ ЕВРОПА - Българският портал за информация
Healthcare

Healthcare

Съюзът, продължава да се сблъсква с нови, нововъзникващи или продължаващи предизвикателства, които заплашват гражданите и общественото здраве, устойчивостта на здравеопазването и системите за социална закрила, както и конкурентоспособността на сектора на здравеопазването. Сред значителните предизвикателства пред здравеопазването в Съюза са: неравенството по отношение на достъпа и финансовата достъпност на здравеопазването и предоставянето на грижи; липсата на ефективна промоция на здравето и профилактика на болестите; увеличаването на незаразните болести; увеличаването на случаите на ракови заболявания; увеличаването на психичните заболявания; разпространението на резистентността към антимикробните средства и появата на инфекциозни епидемии; увеличаването на замърсяването на околната среда; продължаващото неравенство между държавите и в техните рамки в областта на здравеопазването, което засяга непропорционално хората в неравностойно положение или в уязвими етапи от живота; откриването, разбирането, контрола, превенцията и смекчаването на рисковете, в т.ч. свързаните с бедността аспекти, за здравето в бързо променящата се социална, градска, селска и природна среда; демографските промени, включително проблемите, породени от застаряването на населението, и нарастването на разходите за европейските системи на здравеопазване; и нарастващият натиск върху европейския сектор на здравеопазването да остане конкурентоспособен, чрез разработване на здравни иновации при наличието на новопоявили се глобални участници. Наред с това, колебанията относно ваксинацията могат да намалят имунизационния обхват сред някои групи от населението.

Тези предизвикателства пред здравеопазването са комплексни, взаимосвързани и глобални по характер и изискват мултидисциплинарно, техническо и нетехническо, междусекторно и транснационално сътрудничество. Дейностите за научни изследвания и иновации (НИИ) в рамките на „Хоризонт Европа“ ще изградят тесни връзки между фундаменталните, транслационните, клиничните, епидемиологичните, етичните, свързаните с околната среда и социално-икономическите изследвания, както и с регулаторните науки. Те ще са насочени към области на неудовлетворени медицински потребности, като редки или труднолечими болести (в това число форми на рак, напр. рак при децата и рак на белите дробове). Тези дейности ще оползотворяват комбинираните умения на академичните среди, практикуващите специалисти, регулаторните органи и представителите на бизнеса и ще насърчават сътрудничеството с доставчици на здравни услуги, социални услуги, пациенти, създатели на политики и граждани, за да създадат ефект на ливъридж от публичното финансиране и да гарантират внедряването на резултатите в клиничната практика и в системите на здравеопазването, като се отчитат компетенциите на държавите членки по отношение на организирането и финансирането на техните системи за здравеопазване. Ще се извлекат максимални ползи от авангардните геномни и други мултиомически изследвания, както и прогресивното въвеждане на персонализирани медицински подходи, които са от значение за борбата с множество незаразни болести и цифровизацията в областта на здравеопазването и грижите.

НИИ ще насърчат стратегическото сътрудничество на равнище Съюза и на международно равнище, с цел обединяване на експертния опит, капацитета и ресурсите, необходими за създаване на покритие, скорост и икономии от мащаба, както и за оползотворяване на взаимодействията, избягване на дублирането на усилия и споделянето на очакваните ползи и финансови рискове.

Дейности за НИИ, насочени към този клъстер, ще развиват базата от знания, ще оползотворяват съществуващите знания и технологии, ще укрепват и създават капацитет за НИИ и ще разработват решения, необходими за по-ефективно популяризиране на здравеопазването и интегрираната профилактика, диагностика, мониторинг, терапия, рехабилитация и лечение на болестите и дългосрочни и палиативни грижи. Резултатите от научните изследвания ще бъдат представени във вид на препоръки за действия и ще се съобщават на съответните заинтересовани страни. Подобряването на здравните резултати на свой ред ще доведе до увеличено благосъстояние и продължителност на живота, здравословен и активен живот, подобряване на качеството на живота и на производителността, повече години живот в добро здраве и устойчивост на системите за здравеопазване и грижи.

Намирането на решения за основните предизвикателства в областта на здравеопазването ще подпомогне ангажимента на Съюза към Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие на Организацията на обединените нации и ангажираността му по линия на други организации на Обединените нации и международни инициативи, включително глобалните стратегии и планове за действие на Световната здравна организация (СЗО). Намирането на решения за тези предизвикателства ще допринесе за целите на политиката и стратегиите на Съюза, най-вече за европейския стълб на социалните права, цифровия единен пазар на Съюза, трансграничното здравно обслужване на Съюза и плана за действие „Едно здраве“ срещу антимикробната резистентност и за прилагането на съответните регулаторни рамки на Съюза.

Бюджетът за клъстер „Здравеопазване“ за периода 2021-2027 г. възлиза на 6 893 000 000 евро.

Cluster 1: Health | European Commission (europa.eu)

Сподели
Този сайт използва бисквитки, приемайки, се съгласявате с полицата ни за поверителност Read more
Приеми