ХОРИЗОНТ ЕВРОПА - Българският портал за информация
Expanding participation and disseminating excellence

Expanding participation and disseminating excellence

Намаляването на различията и на съществуващото разделение в резултатите от научните изследвания и иновациите (НИИ) чрез споделяне на знания и експертен опит в целия Съюз ще спомогне за разширяване на участието, така че изоставащите държави и най-отдалечените региони на Съюза да стигнат до конкурентноспособна позиция в глобалните вериги за създаване на стойност и в Съюза и да могат да се възползват в пълна степен от потенциала за НИИ на всички държави членки.

Поради това са необходими допълнителни действия, например чрез насърчаване на откритостта и разнообразието на проектни консорциуми, за да се противодейства на тенденцията за затворено сътрудничество, което може да изключи голям брой обещаващи институции и отделни лица, включително новодошли, и да се разгърне потенциалът от таланти, с които разполага Съюзът, като се оползотворят максимално и се споделят ползите от НИИ в целия Съюз.

В рамките на широките области на дейности линиите на финансиране ще улесняват конкретни елементи от научните изследвания, пригодени за специалните нужди на действията.

Общи рамки

  • Работа в екип за създаване на нови центрове за високи постижения или осъвременяване на вече съществуващите в допустимите държави, като се използват партньорствата между водещите научни институции и партньорските им институции;
  • Изграждане на връзки (туининг) с цел значително укрепване на университетите или научноизследователските организации от допустими държави в определена област, чрез свързването им с водещи научноизследователски институции на световно равнище от други държави членки или асоциирани държави;
  • Катедри на ЕНП, подпомагащи университетите или научноизследователските организации от допустими държави да привличат и запазват висококвалифицирани човешки ресурси под ръководството на забележителен изследовател и ръководител изследвания („председател на катедра на ЕНП“) и да осъществяват структурни промени с цел трайни високи постижения;
  • Европейско сътрудничество в областта на науките и технологиите (COST), съдържащо амбициозни условия за включване на допустимите държави и други мерки за осигуряване на научна работа в мрежи, изграждане на капацитет и подкрепа на кариерното развитие както на младите, така и на по-възрастните изследователи от тези целеви държави, чрез висококачествени и целесъобразни от научна гледна точка действия. 80 % от общия бюджет на COST ще бъдат заделени за действия, напълно съгласувани с целите на тази област на интервенция, включително за финансиране за нови дейности и услуги;
  • Дейности за подобряване на качеството на предложенията от юридически лица от държави с по-слаби резултати в областта на НИИ, например професионални проверки и консултации преди представянето на предложение, и за насърчаване на дейностите на националните звена за контакт с цел подкрепа за създаването на международни мрежи, както и дейности по член 24, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2021/695 и основани на данни услуги за намиране на партньори съгласно член 51, параграф 2 от посочения регламент;
  • Могат да се установяват дейности за насърчаване на „движението на мозъци“ на изследователи от всички възрасти и на всички равнища в цялото ЕНП (например безвъзмездни средства, за да се даде възможност на изследователите, независимо от тяхното гражданство, да придобиват и предават нови знания и да работят в областта на НИИ в държавите с разширяване на участието) и за по-добра експлоатация на съществуващите (и евентуално съвместно управлявани) научноизследователски инфраструктури в целевите държави чрез мобилност на изследователите и иноваторите. Могат да се установяват и дейности за насърчаване на инициативи за високи постижения.

Бюджетът за частта „Разширяване на участието и разпространяване на високи научни постижения“ за периода 2021-2027 г. възлиза на 2 842 000 000 евро.

Widening participation and spreading excellence | European Commission (europa.eu)

Сподели
Този сайт използва бисквитки, приемайки, се съгласявате с полицата ни за поверителност Read more
Приеми