ХОРИЗОНТ ЕВРОПА - Българският портал за информация
Действия „Мария Склодовска-Кюри“

Действия „Мария Склодовска-Кюри“

Действията „Мария Склодовска-Кюри“ са насочени към високи постижения в научните изследвания, които са изцяло в посока „отдолу нагоре” и са отворени за всички сфери на научните изследвания и иновациите (НИИ) — от фундаменталните научни изследвания до навлизането на пазара и иновационните услуги. Тук попадат научноизследователските сфери, обхванати от ДФЕС и Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия (Евратом).

Действия „Мария Склодовска-Кюри“ целят осигуряване на нови знания и умения на изследователите чрез мобилност и сътрудничество в различни държави, сектори и дисциплини, подобряване на системите за обучение и кариерно развитие, структуриране и подобряване на институционалните и националните системи за подбор на кадри, като се вземат предвид Европейската харта на изследователите и Кодекса за поведение при подбора на изследователи; по този начин действията „Мария Склодовска-Кюри“ допринасят за полагане на основите на високите постижения на Европа в областта на научните изследвания в цяла Европа, за стимулиране на заетостта, растежа и инвестициите, както и за решаване на настоящите и бъдещите предизвикателства пред обществото.

Действията „Мария Склодовска-Кюри“ са основният инструмент на равнището на Съюза за привличане към Европа на изследователи от трети държави, с което се оказва съществен принос към глобалното сътрудничество в НИИ. Доказателствата сочат, че действията „Мария Склодовска-Кюри“ не само имат положително влияние върху лицата, организациите и на системно равнище, но също така са източник на научноизследователски резултати, които водят до пробив и са с висока степен на въздействие, като същевременно допринасят положително за справянето с обществените и стратегическите предизвикателства. Дългосрочните инвестиции в хора имат възвращаемост, както е видно от броя носители на Нобелова награда, които са били бивши стипендианти или научни ръководители по линия на действията „Мария Склодовска-Кюри“.

Чрез глобалната конкуренция в научните изследвания между учените и приемащите ги организации от академичния и извънакадемичния сектор, и посредством създаването и споделянето на висококачествени знания в различни държави, сектори и дисциплини, действията „Мария Склодовска-Кюри“ допринасят по-специално за целите на програма „Работни места, растеж и инвестиции“, глобалната стратегия на ЕС и целите за устойчиво развитие на ООН.

Бюджетът за действия „Мария Склодовска-Кюри“ за периода 2021-2027 г. възлиза на 6 333 000 000 евро.

Marie Skłodowska-Curie Actions (europa.eu)

Сподели
Този сайт използва бисквитки, приемайки, се съгласявате с полицата ни за поверителност Read more
Приеми