ХОРИЗОНТ ЕВРОПА - Българският портал за информация
Евратом

Евратом

Една от целите на Европейската общност за атомна енергия е тя да допринася за повишаването на жизнения стандарт в държавите членки, в т.ч. чрез стимулиране и подкрепа за ядрените изследвания в държавите членки, и чрез допълването им с общностна програма за научни изследвания и обучение.

Ядрените изследвания могат да допринасят за социалното благополучие, икономическото благоденствие и екологичната устойчивост чрез подобряване на ядрената безопасност, сигурността и радиационната защита. Научните изследвания в областта на радиационната защита са довели до подобрения в областта на медицинските технологии, от които много граждани имат полза, и тези научни изследвания днес могат да доведат до подобрения в други сектори, като например промишлеността, селското стопанство, околната среда и сигурността.

С цел да се осигури непрекъснатост на ядрените изследвания на общностно равнище е създадена Програмата за научни изследвания и обучение на Европейската общност за атомна енергия за периода от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2025 г. Програмата на Евратом продължава да изпълнява основните научноизследователски дейности на предходните програми, като едновременно с това въвежда нови специфични цели и използва същия механизъм на изпълнение.

Концепцията за програмата на Евратом и нейното разработване са съобразени с необходимостта от създаване на критична маса от подкрепяни дейности. Това се постига чрез установяване на ограничен брой специфични цели, съсредоточени върху безопасното използване на ядреното делене за производство на енергия и за цели, различни от производството на енергия, чрез поддържане и развиване на необходимите експертни познания, чрез насърчаване на енергията от термоядрен синтез и чрез подкрепа на политиките на Съюза и неговите държави членки в областта на ядрената безопасност, гаранции и сигурност.

Програмата на Евратом е изключително важна част от усилията на Съюза за по-нататъшно развитие на технологичното лидерство и насърчаване на високите постижения в областта на ядрените изследвания и иновациите, по-специално като се гарантират най-високите стандарти за безопасност, сигурност, гаранции, радиационна защита, безопасно отработено гориво, управление на радиоактивни отпадъци и извеждане от експлоатация в ядрената област в съответствие с целите на програмата, определени в настоящия регламент.

Бюджетът за изпълнението на програмата на Евратом в периода от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2025 г. е в размер на 1 382 000 000 евро с индикативно разпределение на сумата, както следва:

  • 583 273 000 евро за непреки действия за научноизследователски и развойни дейности в областта на термоядрения синтез;
  • 266 399 000 евро за непреки действия в областта на ядреното делене, безопасност и радиационна защита;
  • 532 328 000 евро за преки действия, предприемани от Съвместния изследователски център.

Euratom Research and Training Programme | European Commission (europa.eu)

Сподели
Този сайт използва бисквитки, приемайки, се съгласявате с полицата ни за поверителност Вижте повече информация тук
Приеми