ХОРИЗОНТ ЕВРОПА - Българският портал за информация
Европейски екосистеми за иновации

Европейски екосистеми за иновации

За пълно оползотворяване на потенциала на иновациите, в които участват изследователи, предприемачи, промишлени предприятия и обществото като цяло, Съюзът, заедно с държавите членки, трябва да подобри средата, в която иновациите да могат да процъфтяват на всички нива. Това се изразява в принос към създаването на ефективна иновационна екосистема на равнището на Съюза и насърчаване на сътрудничеството, работата в мрежа и обмена на идеи и знания, разработване на отворени иновационни процеси в организациите, финансирането и уменията между националните, регионалните и местните иновационни екосистеми, за да се подпомагат всички видове иновации, да се достигне до всички иноватори в целия Съюз и да им се предоставя подходящо подпомагане.

Съюзът и държавите членки трябва също така да се стремят да създават екосистеми, които подкрепят социалните иновации и иновациите в публичния сектор, в допълнение към иновациите в частните предприятия. Секторът на държавното управление трябва да прави иновации и да се обновява, за да може да осъществява промените в регулирането и управлението, които са необходими за мащабното внедряване на иновации, включително на нови технологии, както и за удовлетворяването на все по-нарастващото публично търсене на по-ефективно и ефикасно предоставяне на услуги. Социалните иновации са от съществено значение за повишаване на благосъстоянието на нашето общество.

С оглед постигането на тези цели изпълнението на дейностите ще е насочено към допълване и осигуряване на полезни взаимодействия с видовете действия на Европейския съвет по иновациите, както и с дейностите на Европейския институт за иновации и технологии, с дейности, предприети по други стълбове на „Хоризонт Европа“, и с дейностите, изпълнявани от държавите членки и асоциираните държави, но също и от частни инициативи.

Бюджетът на Европейските екосистеми за иновации за периода 2021-2027 г. възлиза на 459 000 000 евро.

European Innovation Ecosystems | European Commission (europa.eu)
Сподели
Този сайт използва бисквитки, приемайки, се съгласявате с полицата ни за поверителност Вижте повече информация тук
Приеми