Българският портал за участие в Хоризонт Европа
Европейски институт за иновации и технологии

Европейски институт за иновации и технологии

Както ясно се посочва в доклада на Групата на високо равнище за постигането на максимално въздействие от програмите на Съюза за научни изследвания и иновации (НИИ), пътят напред е да се „образоваме за бъдещето и да инвестираме в хора, които ще осъществят промяната“. По-специално европейските висши училища са приканени да стимулират предприемаческия дух, да разрушават междудисциплинарните граници и да институционализират силното интердисциплинарно сътрудничество между академичните и промишлените среди. Според последните проучвания достъпът до талантливи кадри е безспорно най-важният фактор, който влияе върху избора на място на европейските стартиращи предприятия. Предприемаческото обучение, възможностите за образование и развитието на творчески умения играят ключова роля в изграждането на бъдещи иноватори и в развитието на способностите на съществуващите такива да разраснат бизнеса си до по-успешни нива. Основни съставки за развиването на екосистеми за иновации са достъпът до талантливи предприемачи и до професионални услуги, капитал и пазари на равнището на Съюза, както обединяването на ключови участници в областта на иновациите около обща цел. Необходимо е координиране на усилията в целия Съюз, за да се създаде критична маса от взаимосвързани предприемачески клъстери и екосистеми в целия Съюз.

Днес Европейският съвет за иновации и технологии (EIT) е най-голямата интегрирана екосистема за иновации на Европа, която обединява, но не се ограничава до партньори от бизнеса, научноизследователските среди и образованието. EIT продължава да подкрепя своите общности на знание и иновации (ОЗИ), които представляват широкомащабни европейски партньорства, работещи по конкретни глобални предизвикателства, и ще укрепва екосистемите за иновации около тях. Той осъществява това, като подпомага интегрирането на образованието, НИИ, следващи най-високите стандарти, създавайки по този начин среда, благоприятстваща иновациите, и като насърчава и подкрепя предприемачи от ново поколение и стимулира създаването на иновативни дружества в тясно взаимодействие и взаимно допълване с Европейския съвет по иновациите (ЕСИ).

Навсякъде в Европа все още са нужни усилия за развиването на екосистеми, в които изследователите, иноваторите, промишлените сектори и държавните администрации да могат да си взаимодействат лесно. Екосистемите за иновации всъщност все още не работят оптимално по редица причини:

  • взаимодействието между участниците в иновациите все още е препятствано от организационните, регулаторни и културни бариери помежду им;
  • усилията за укрепване на екосистемите за иновации все още се нуждаят от координация и ясен фокус върху конкретни цели и въздействие.

С цел преодоляване на бъдещите обществени предизвикателства, възползване от възможностите за нови технологии и допринасяне за екологичния и устойчив икономически растеж, създаването на работни места, конкурентоспособността и благосъстоянието на гражданите на Европа е необходимо допълнително да се засили капацитетът на Европа за иновации посредством: укрепване на съществуващата среда и насърчаване на създаването на нова среда, благоприятстваща сътрудничеството и иновациите; укрепване на капацитета за иновации на академичния и научноизследователския сектор; подкрепа за новото поколение предприемачи; стимулиране на създаването и развитието на иновативни проекти, както и засилване на видимостта и признанието сред широката общественост за финансираните от Съюза научноизследователски и иновационни дейности, по-специално по отношение на финансирането от EIT.

Характерът и мащабът на свързаните с иновациите предизвикателства изискват свързване и мобилизиране на действащите лица и ресурсите в европейски мащаб, като се поощрява трансграничното сътрудничество. Необходимо е да се премахне изолацията по дисциплини и по вериги за създаване на стойност, както и да се насърчи създаването на благоприятна среда за ефективен обмен на знания и експертен опит с цел развитие и привличане на талантливи предприемачи. Стратегическата иновационна програма на EIT гарантира съгласуваност с предизвикателствата на Програмата, както и взаимно допълване с ЕСИ.

Бюджетът за EIT за периода 2021-2027 г. възлиза на 2 726 000 000 евро.

European Institute of Innovation & Technology (EIT)

European Institute of Innovation and Technology (EIT) | European Commission (europa.eu)

Кръгла маса: Възможности за сътрудничество между висши училища и МСП с EIT – Българският портал за участие в Хоризонт Европа (mon.bg)

Сподели
Този сайт използва бисквитки, приемайки, се съгласявате с полицата ни за поверителност Вижте повече информация тук
Приеми