ХОРИЗОНТ ЕВРОПА - Българският портал за информация
Европейски съвет по иновации

Европейски съвет по иновации

Европейският съвет по иновации (ЕСИ) функционира в съответствие със следните принципи: ясно изразена добавена стойност от Съюза, автономност, възможност за поемане на риск, ефикасност, ефективност, прозрачност и отчетност. ЕСИ ще действа като обслужване на едно гише за всички видове новатори, включително от частни лица до университети, научноизследователски организации и предприятия (МСП, включително стартиращи предприятия и в изключителни случаи — малки предприятия със средна пазарна капитализация). Съобразно своите схеми той ще подпомага отделни бенефициери и мултидисциплинарни консорциуми.

Целите на ЕСИ са:

  • да набелязва, разработва и внедрява високорискови иновации от всякакъв вид, включително инкрементални, със силен акцент върху авангардните, революционните и дълбокотехнологичните иновации, които имат потенциал да се превърнат в създаващи пазари иновации;
  • да подкрепя бързото разрастване на иновационни предприятия (т.е. основно МСП, включително стартиращи предприятия, и в изключителни случаи — малки дружества със средна пазарна капитализация), на равнището на Съюза и на международно равнище, по пътя от идеите до пазара.

Когато е уместно, ЕСИ допринася към дейностите, подпомагани по други части на „Хоризонт Европа“, по-специално по стълб II „Глобални предизвикателства и конкурентоспособност на европейската промишленост“.

ЕСИ ще работи основно с два допълващи се вида действия, а именно Изследвач за авангардни научни изследвания, предназначен за ранните етапи от разработката на технологиите, и Ускорител за действия по иновации и внедряване на пазара, в т.ч. етапите преди масовата пазарна реализация и растеж на предприятието. С цел да се предложи обслужване на едно гише и единен процес на подпомагане на високорискови иновации от стартиращи предприятия и МСП, и в изключителни случаи — малки дружества със средна пазарна капитализация, Ускорител ще отпуска основно два вида помощ: предимно смесено финансиране (съчетаващо безвъзмездни средства с капиталови инвестиции), както и безвъзмездни средства, следвани по избор от капиталова подкрепа. Освен това той ще канализира достъпа до кредити и гаранции, особено тези, отпускани по програмата InvestEU.

Тези два допълващи се вида действия ще имат общи характеристики. Те:

  • ще подпомагат високорискови иновации, при които финансовите, технологичните/научните, пазарните и/или регулаторните рискове не могат да бъдат поемани единствено от пазара или все още не могат да бъдат подпомагани от финансови инструменти по програмата InvestEU;
  • ще акцентират основно върху високорискови авангардни и/или дълбокотехнологични иновации, като подкрепят същевременно и други видове иновации, които имат потенциал за създаване на нови пазари или принос към намирането на решение на глобални предизвикателства;
  • ще работят основно „от долу нагоре“, ще бъдат отворени за иновации във всички сфери на науката, технологията и приложенията във всички сектори, като същевременно предоставят целево подпомагане за нововъзникващи авангардни, създаващи пазари и/или дълбокотехнологични иновации с потенциално стратегическо значение по отношение на икономическото или социалното въздействие. Службите на Комисията ще направят оценка на това потенциално стратегическо въздействие въз основа на препоръките на независими външни експерти, на отговорниците за управлението на програмите на ЕСИ и, когато това е уместно — от консултативния съвет на ЕСИ;
  • ще насърчават иновации, които обхващат различни научни и технологични (например съчетаващи физически и цифрови) сфери и сектори;
  • ще бъдат насочени към иноваторите, ще опростяват процедурите и административните изисквания, ще използват интервюта за спомагателно оценяване на заявленията и ще гарантират бързо вземане на решения;
  • ще бъдат осъществени с цел значително подобряване на иновационната екосистема на Европа;
  • ще бъдат управлявани проактивно с етапни цели или други предварително установени критерии, с които ще се оценява напредъкът и, след подробна оценка, евентуално с помощта на независими външни експерти — възможността за преориентиране, препрограмиране или прекратяване на проектите, когато е необходимо.

В допълнение на финансовото подпомагане иноваторите ще имат достъп до бизнес консултантските услуги на ЕСИ, които предоставят на проектите напътствия, наставничество и техническа помощ и ще групират иноваторите с техни колеги, промишлени партньори и инвеститори. Иноваторите ще разполагат с улеснен достъп до експертен опит, съоръжения (в т.ч. иновационни центрове и открити изпитателни центрове за иновации) и партньори по подпомагани от Съюза дейности, включително на Европейския институт за иновации и технологии (EIT), по-специално чрез неговите ОЗИ. Комисията ще гарантира непрекъснатост между EIT, ЕСИ и програмата InvestEU, за да осигури взаимно допълване и взаимодействие.

За да се позволи укрепването на европейската иновационна екосистема, ще бъде обърнато специално внимание на правилното и ефикасно допълване с индивидуални или мрежови инициативи в държавите членки или междурегионални инициативи, включително под формата на европейско партньорство.

Бюджетът за ЕСИ за периода 2021-2027 г. възлиза на 8 752 000 000 евро.

European Innovation Council | European Commission (europa.eu)
Сподели
Този сайт използва бисквитки, приемайки, се съгласявате с полицата ни за поверителност Вижте повече информация тук
Приеми