КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА И КАКВО СЕ ФИНАНСИРА
КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА И КАКВО СЕ ФИНАНСИРА

КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА И КАКВО СЕ ФИНАНСИРА

„Хоризонт 2020“ е отворена за всички. По „Хоризонт 2020“ има само един набор от опростени правила и процедури, които да се следват. Това означава, че участниците могат да се фокусират към това, което е наистина важно: Научни изследвания, иновации и резултати. Този фокусиран подход гарантира бързото стартиране на нови проекти — и по-бързо постигане на резултати. Правилата са изготвени така, че да гарантират справедливост, да защитават участниците и да осигуряват правилното изразходване на публични средства.

Кой може да кандидатства

  • За стандартни научноизследователски проекти — обединения от поне три юридически лица. Всяко лице трябва да е установено в държава членка на ЕС или в асоциирана държава.
  • За други програми — Европейски научноизследователски съвет (ERC), Инструмент за МСП, съфинансиране на покани за участие или програми на националния или обществения сектор, координиране и подкрепа, обучение и мобилност  — минималното условие за участие е едно юридическо лице, установено в държава членка или в асоциирана държава.

Може да бъдат наложени допълнителни условия. Проверете работната програма за подробна информация.

Какво се финансира

Научни и иновативни действия
Финансиране за научноизследователски проекти, разглеждащи ясно дефинирани предизвикателства, които могат да доведат до натрупване на нови познания или до нови технологии.
Кой? Обединения от партньори от различни държави, промишлени отрасли и учени.

Иновативни дейности
Финансирането е по-насочено към дейности, по-близки до пазара. Например изготвяне на прототипи, изпитване, демонстриране, пилотни разработки, мащабиране и т.н., ако те се стремят към производство на нови или подобрени продукти или услуги.
Кой? Обединения от партньори от различни държави, промишлени отрасли и учени.

Действия за координиране и подкрепа
Финансирането покрива координацията и свързването в мрежа на научноизследователски и иновативни проекти, програми и политики. Финансирането на научни изследвания и иновации per se е обхванато другаде.
Кой? Отделни субекти или обединения от партньори от различни държави, промишлени отрасли и учени.

Субсидии за изследвания на границата на научното познание — Европейски научноизследователски съвет
Финансиране за проекти, оценени единствено по критерия за високи научни постижения във всяка научноизследователска област, реализирани от национален или многонационален екип, воден от главен изследовател.
Кой? ERC финансира изтъкнати млади, прохождащи изследователи, вече независими изследователи и старши ръководители на изследвания. Изследователите могат да са с различна националност и техните проекти могат да бъдат от всяка научноизследователска област.

Подкрепа за обучение и кариерно развитие — действия по инициативата „Мария Склодовска-Кюрѝ“
Финансиране за международни научноизследователски стипендии в обществения или частния сектор, научноизследователски обучения, обмен на персонал.
Кой? Прохождащи изследователи или опитни изследователи (от всяка националност), технически персонал, национални/регионални програми за изследователска мобилност.

Инструмент за МСП
Този инструмент е насочен към високоиновативни МСП, които имат амбиции да развиват своя потенциал за растеж. Той предлага еднократни суми за проучвания за приложимост, субсидии за основната фаза на даден проект за иновации (демонстрация, създаване на прототип, изпитване, разработване на приложение…); на последно място етапът на комерсиализиране се подпомага индиректно чрез улеснен достъп до дългови и капиталови финансови инструменти.
Кой? До участие се допускат само МСП. Едно самостоятелно МСП или консорциум от МСП, установени в ЕС или в асоциирана държава.

Директен път към иновации
Финансирането трябва да започне през 2015 г. като пилотно действие. Непрекъснато отворените, движени от иновации покани за участие ще са насочени към иновационни проекти, разглеждащи която и да е технологична област или област, представляваща предизвикателство за обществото. Пилотното действие ще претърпи задълбочена оценка по средата на „Хоризонт 2020“.
Кой? Промишлени предприятия, включително МСП, с най-малко трима и най-много петима партньори и максимален принос от ЕС в размер на 3 млн. евро за проект.

Размер на финансиране

В „Хоризонт 2020“ има само един размер на финансиране за всички бенефициери и всички дейности при субсидиите за научни изследвания. Финансирането от ЕС покрива до 100 % от всички допустими разходи за всички научноизследователски и иновативни действия. За иновативни действия по принцип финансирането покрива 70 % от допустимите разходи, но може да нарасне до 100 % за организации с нестопанска цел. Непреките допустими разходи (например разходи за администриране, комуникации и инфраструктура, офис консумативи) се възстановяват при плоска ставка от 25 % от преките допустими разходи (онези разходи, които са пряко свързани с реализирането на действието).

Сподели
Този сайт използва бисквитки, приемайки, се съгласявате с полицата ни за поверителност Вижте повече информация тук
Приеми