ХОРИЗОНТ ЕВРОПА - Българският портал за информация
Мисии

Мисии

Мисиите се програмират в рамките на стълб „Глобални предизвикателства и конкурентоспособност на европейската промишленост“, но за тях може да допринасят и действия, които се извършват в рамките на други части на Програмата, както и допълващи действия, извършени по линия на други програми на Съюза. Мисиите позволяват конкуриращи се решения, водещи до общоевропейска добавена стойност и въздействие.

Мисиите се определят и изпълняват в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/695 на Европейския парламент и на Съвета oт 28 април 2021 година за създаване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ и специфичната програма, като се гарантира активното участие на държавите членки на ранен етап и широк обмен на мнения с Европейския парламент.

Мисиите:

  • които използват целите за устойчиво развитие като източници за своето планиране и изпълнение, имат ясно съдържание на научноизследователски и иновационни (НИИ) дейности, добавена стойност на Съюза и допринасят за осъществяването на приоритетите и ангажиментите на Съюза и целите на Програмата;
  • обхващат области от общо европейско значение, приобщаващи са, насърчават широко участие и активно участие на различни видове заинтересовани страни от публичния и частния сектор, включително гражданите и крайните потребители, и осигуряват резултати в областта на НИИ, от които могат да се възползват всички държави членки;
  • са амбициозни и вдъхновяващи, следователно имат широка, научна, технологична, обществена, икономическа, свързана с околната среда или политиката значимост и въздействие;
  • определят ясна посока и ясни цели, целенасочени са, измерими и обвързани със срокове, и имат ясен бюджетен пакет;
  • се подбират по прозрачен начин и са съсредоточени върху амбициозни, основани на високи постижения и водени от съображения за въздействие, но реалистични цели и върху научноизследователски, развойни и иновационни дейности;
  • разполагат с необходимия обхват, мащаб и мобилизиране на ресурсите и ливъридж на допълнителни публични и частни средства, необходими за постигане на техните цели;
  • стимулират дейности в различни дисциплини (включително социалните и хуманитарните науки) и обхващат дейности от широка гама равнища на технологична готовност, включително ниски равнища на технологична готовност;
  • са отворени за различни възходящи подходи и технически решения, които отчитат техните последици и ползи за хората и обществото, както и значението на различния принос за тяхното изпълнение;
  • се възползват по прозрачен начин от полезни взаимодействия с други програми на Съюза, както и с национални и, по целесъобразност, регионални екосистеми за иновации.
Сподели
Този сайт използва бисквитки, приемайки, се съгласявате с полицата ни за поверителност Вижте повече информация тук
Приеми