ХОРИЗОНТ ЕВРОПА - Българският портал за информация
Култура, творчество и приобщаващо общество

Култура, творчество и приобщаващо общество

Съюзът показва уникален начин за съчетаване на икономически растеж с ЦУР и социалните политики, с високо ниво на социално приобщаване и споделени ценности, включващи демокрация, човешки права, равенство между половете и богатство на многообразието. Този модел се променя непрекъснато и трябва да предложи решения за, наред с другото, предизвикателствата на глобализацията, технологичните промени и растящите неравенства.

Съюзът трябва да насърчава модел за приобщаващ и устойчив растеж, като същевременно се възползва от предимствата на технологичния напредък, повишава доверието в демократичното управление и насърчава иновациите в него, стимулира образованието, води борба с неравенството, безработицата, маргинализацията, дискриминацията и радикализацията, гарантира човешките права, насърчава културното многообразие и европейското културно наследство и овластява гражданите чрез социални иновации. Управлението на миграцията и интеграцията на мигрантите също ще продължат да бъдат приоритетни въпроси. Основополагаща е ролята на НИИ в социалните и хуманитарните науки, изкуствата, както и секторите на културата и творчеството, за преодоляването на тези предизвикателства и постигането на целите на Съюза. По-специално аспекти на SSH са включени във всички области на интервенция от този клъстер.

Мащабът, сложността, междупоколенческият и транснационалният характер на тези предизвикателства изискват многопластово действие от страна на Съюза. Работата по такива критични социални, политически, културни и икономически проблеми единствено на национално равнище би носила опасност от недостатъчно използване на ресурсите, фрагментиран подход и различни стандарти на знанията и капацитета.

Дейностите за НИИ в този клъстер ще бъдат цялостно съгласувани с приоритетите на Съюза за демократична промяна; Заетост, растеж и инвестиции Правосъдие и основни права; Миграция; По-задълбочен и по-справедлив икономически и паричен съюз; Цифров единен пазар. Те ще бъдат част от ангажимента на Римската програма за работа по: „Социална Европа“ и „Съюз, който съхранява нашето културно наследство и насърчава културното многообразие“.

Бюджетът за клъстер „Култура, творчество и приобщаващо общество“ за периода 2021-2027 г. възлиза на 1 386 000 000 евро.

Cluster 2: Culture, Creativity and Inclusive society | European Commission (europa.eu)
 
Сподели
Този сайт използва бисквитки, приемайки, се съгласявате с полицата ни за поверителност Вижте повече информация тук
Приеми