ХОРИЗОНТ ЕВРОПА - Българският портал за информация
Храни, биоикономика, природни ресурси, селско стопанство и околна среда

Храни, биоикономика, природни ресурси, селско стопанство и околна среда

Човешката дейност оказва все по-силно влияние върху почвите, моретата и океаните, водата, въздуха, биологичното разнообразие и други природни ресурси. Изхранването на нарастващото човешко население на планетата е пряко зависимо от здравето на природните системи и ресурси. Освен че има стойност сама по себе си, една функционираща и просперираща екосистема е самата основа за използването на всички ресурси. В допълнение към изменението на климата обаче нарастващото търсене на природни ресурси от хората създава натиск върху околната среда, който многократно надвишава устойчивите нива и засяга екосистемите и тяхната способност да осигуряват услуги за благосъстоянието на човека. Концепциите за кръгова икономика, устойчива биоикономика и синя икономика дават възможност за балансиране на екологичните, социалните и икономическите цели и за насочване на човешката дейност по пътя на устойчивостта.

Изпълнението на целите за устойчиво развитие, гарантирането на производството и потреблението на безопасни и здравословни храни, насърчаването на устойчиви практики в селското стопанство, аквакултурите, рибарството и горското стопанство, осигуряването на достъпа на всички до чиста вода, почва и въздух, почистването на моретата, океаните и вътрешните води и опазването и възстановяването на жизненоважните природни системи и околната среда на планетата — всичко това налага да оползотворим максимално потенциала на научните изследвания и иновациите (НИИ). Въпреки това, все още не са напълно ясни начините за преход към устойчивост и методите за преодоляване на устойчивите препятствия. Осъществяването на прехода към устойчиво потребление и производство и възстановяването на здравето на планетата изисква инвестиции в научни изследвания и технологии, новаторски висококачествени продукти и услуги, нови бизнес модели и социални, териториални и екологични иновации. Това създава нови възможности за устойчива, резистентна, иновативна и отговорна европейска биоикономика, като се стимулират ресурсната ефективност, производителността и конкурентоспособността, създават се нови и зелени работни места и растеж и се повишава социалното приобщаване.

От съществено значение за Европа е да използва своите природни ресурси по-ефективно и по устойчив начин.

Дейностите ще изградят база от знания и ще предоставят решения, чрез които: ще се опазват, управляват и използват по устойчив начин природните ресурси от сушата, вътрешните води и морето и ще се засилва ролята на сухоземните и водните системи като въглеродни поглътители; ще се опазва биологичното разнообразие, ще се защитават екосистемните услуги и ще се гарантира продоволствената и хранителната сигурност, като се осигуряват безопасни, здравословни и питателни режими на хранене; ще се ускори преходът от основана на изкопаеми горива линейна икономика към ефективно използваща ресурсите, резистентна, нискоемисионна, нисковъглеродна кръгова икономика и ще се подпомага развитието на устойчива биоикономика и синя икономика; и ще се развиват резистентни и динамични селски, планински, крайбрежни и градски райони.

Тези дейности ще спомагат за запазването и повишаването на биологичното разнообразие и ще гарантират дългосрочното предоставяне на екосистемни услуги, например адаптацията и смекчаването на последиците от изменението на климата и улавянето на въглерод (на сушата, във вътрешните води и морето). Те ще спомогнат за намаляване на парниковия газ и на други емисии, на отпадъците и на замърсяването от първичното производство (сухоземно и водно), на използването на опасни вещества, преработката, потреблението и други човешки дейности. Те ще привлекат инвестиции и ще подпомогнат преминаването към кръгова икономика, устойчива биоикономика и синя икономика, като същевременно опазват здравето и целостта на околната среда.

С помощта на тези дейности ще се развиват и основани на участието подходи към НИИ, включително подход, който залага на множество участници, и ще се разработват системи за знания и иновации на местно, регионално, национално и европейско равнище. За да се насърчават нови модели и умения на управление, производство и потребление, от ключово значение ще е социалните иновации да се ползват от ангажираността и доверието на гражданите.

Бюджетът на клъстер „Храни, биоикономика, природни ресурси, селско стопанство и околна среда“ за периода 2021-2027 г. възлиза на 8 952 000 000 евро.

Cluster 6: Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment | European Commission (europa.eu)

Сподели
Този сайт използва бисквитки, приемайки, се съгласявате с полицата ни за поверителност Вижте повече информация тук
Приеми