Отворени конкурси
Отворени конкурси

Отворени конкурси

Хоризонт Европа на ЕК – https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en


Портал с отворени конкурси – https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal

Конкурс по Национална научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука“ /ВИХРЕН/


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”
ПОКАНА

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс по Национална научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука“ /ВИХРЕН/.

/Information for the call in English:  https://www.fni.bg/?q=node/959 /

Целите на програмата са определени в съответната Национална Научна Програма „ВИХРЕН“, приета от МС и в специфичните условия на програмата.

Обща цел на програмата:

Националната научна програма “Вихрен” определя целите и принципите на финансиране, предназначено да подкрепи учени с високи постижения:
– Схемата за финансиране на водещи изследователи има за цел да подпомогне учени в етапа на тяхната кариера, при който те са установени лидери в научните изследвания със значителни научни постижения.
– Схемата за финансиране на установени изследователи има за цел да подпомогне учени, които са в процес на организиране на собствен независим изследователски екип или изследователска програма.
Изследователите, кандидати по програмата, трябва да демонстрират новаторски характер, да притежават амбиция и да могат да докажат осъществимостта на своето научно предложение. Проектите по програмата “Вихрен”, предназначени да подкрепят пионерните научни изследвания, са основани на принципа „отдолу нагоре“ без предварително определени приоритети. Заявленията могат да се подават във всяка научна област, като се обърне специално внимание на авангардните области на науката и инженерството. По-специално се насърчават предложения от интердисциплинарен характер, които пресичат границите между различни области на науката, пионерни предложения, насочени към нови и нововъзникващи области на научни изследвания или предложения, които въвеждат неконвенционални, иновативни подходи и научни изобретения.

Индикативен бюджет на конкурса:
Ориентировъчният бюджет за финансиране на проекти по поканата от 2019 година е 1 500 000 лв., от които 1 425 000 лв. са за финансиране на проекти и 75 000 лв. за оценка на предложенията.
Програмата се изпълнява чрез прилагане на две отделни процедури, съответно за два вида проектни предложения – едното за „установен изследовател“, а другото за „водещ изследовател“.
Бюджетът на предложението зависи от неговата продължителност и се изчислява като максимална сума 265 000 лв. годишно за проект за „Водещ изследовател“ и максимален сума 210 000 лв. годишно за проект за “Установен изследовател” за максимален период от пет години. Бюджетът на проекта ще бъде намален на принципа pro rata temporis при по-кратък срок на проекта.


Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс по Национална научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ Петър Берон и НИЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

ПОКАНА

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс по Национална научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ (Петър Берон и НИЕ).

/Information for the call in English: http://www.fni.bg/?q=node/956 /

Целите на програмата са определени в съответната Национална Научна Програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“, приета от МС и в специфичните условия на програмата.

Обща цел на програмата
Общата цел на програмата е да ускори реинтеграцията и кариерното развитие в български висши училища и научни организации на перспективни учени с международно признати научни резултати Experienced researchers. Програмата ще стимулира развитието на изследователския потенциал в България като необходима фундаментална стъпка за създаването на устойчива научна и иновационна среда и за развитието на конкурентна високотехнологична икономика в България. 


Fulbright International Seminar, September 24-30, 2019, Sofia, Bulgaria

The Bulgarian Fulbright Commission is pleased to invite PhD, MA and BA students juniors and seniors to apply for participation in a one-week international seminar on the topic of “Strategies for Strengthening Democracy: 30 Years after the Fall of the Berlin Wall”.
The seminar offers key-note lectures, panel discussions and workshops by leading US, Bulgarian and European diplomats, scholars, professionals and civil society experts. We look beyond theory in search of practical steps for bettering our democratic environment.

Application deadline: August 30. Please apply here: http://www.fulbright.bg/en/about-us/fulbright-alumni/conferences-and-events/fulbright-international-seminar-2019/


CERIC-ERIC call for proposals

CERIC-ERIC call for proposals is now open. Apply herehttps://vuo.elettra.trieste.it/

CERIC-ERIC, Central European Research Infrastructure Consortium, offers access to more than 50 complementary instruments and two support laboratories, for multidisciplinary research in all fields of materials science and nanotechnology.

Researchers from all over the world can apply for access free of charge, upon the condition that results are published and CERIC acknowledged.

In addition to the access to the instruments and labs, CERIC offers support for mobility and open access publications, and more.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОГРАМА „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2014-2020

Покана за партньорски оценки  Interreg Europe Peer Reviews – Call for interest в рамките на Платформите за обучение на политики в четирите тематични области на програмата: „Научноизследователска дейност, технологично развитие и иновации“, „Конкурентоспособност на малките и средните предприятия“, „Нисковъглеродна икономика“ и „Околна среда и ресурсна ефективност“.

Чрез поканата ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА осигурява финансиране за експертни услуги и обмен на знания и анализи за управляващите органи и институциите, отговорни за изпълнението на политиките, финансирани в рамките на националните секторни оперативни програми.


Конкурс по проект „СТАРБИОС2“

ИНФОРМАЦИОННИЯТ ЦЕНТЪР ПО РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЯ НА АГРОБИОИНСТИТУТ, СОФИЯ
обявява
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
за ЕСЕ
за ученици, студенти и докторанти на тема:
„РАСТЕНИЕТО, БЕЗ КОЕТО НЕ МОГА“

Краен срокът: 30 април 2019 г.


ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ НАБИРА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ – РУСИЯ

Фонд „Научни изследвания”  ФНИ към Министерство на образованието и науката МОН отправя покана за участие в „Конкурс за финансиране на проекти по програми за двустранно сътрудничество 2018-2019 г. – България – Русия“.

            Целта на програмата е подкрепа на дейности, свързани с международно научно и технологично сътрудничество за осъществяване на преки контакти между учени и научни колективи от университети и научни институции на България и държавите, включени в Годишната оперативна програма на Фонд „Научни изследвания“ за 2018 г., в съответствие със съответните двустранни договорености и националните законодателства на всяка от държавите.

Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за международно научно и технологично сътрудничество с оглед придобиване на нови знания,  насърчаване на научния обмен между държавите и мобилността на учените, както и да се подпомага развитието на тесни връзки и сътрудничество между научни организации от Република България и съответната държава.

Ще бъдат финансирани проекти в следните научни области:

– Математика, механика;

– Физика и астрономия;

– Химия;

– Биология и медицински науки;

– Науки за Земята;

– Телекомуникации и информатика;

– Основи на инженерните науки;

– История, археология, етнология и антропология;

– Обществени науки и икономика;

– Филологически науки, изкуствознание;

– Психология, педагогически науки;

– Селскостопански науки.


„Наука със и за обществото“ SWAFS 2019 на РП “Хоризонт 2020”

Strategic orientation 1. Accelerating and catalysing processes of institutional change

SwafS-01-2018-2019: Open schooling and collaboration on science education двуетапен процес на кандидатстване

SwafS-05-2018-2019: Grounding RRI practices in research and innovation funding and performing organisations .

SwafS-07-2019: EURAXESS TOP V

SwafS-08-2019: Research innovation needs & skills training in PhD programmes

Strategic orientation 2. Stepping up support to Gender Equality in Research & Innovation policy

SwafS-09-2018-2019: Supporting research organisations to implement gender equality plans

SwafS-11-2019: Scenarios for an award/certification system for gender equality in research organisations and universities in Europe

SwafS-12-2019: The gender perspective of science, technology and innovation STI in dialogue with third countries

Strategic orientation 3. Building the territorial dimension of SwafS partnerships

SwafS-14-2018-2019: Supporting the development of territorial Responsible Research and Innovation

Strategic orientation 4. Exploring and supporting citizen science

SwafS-15-2018-2019: Exploring and supporting citizen science

SwafS-16-2019: Ethics of Innovation: the challenge of new interaction modes

Strategic orientation 5. Building the knowledge base for SwafS  двуетапен процес на кандидатстване

SwafS-17-2019: Consolidating and expanding the knowledge base on citizen science

SwafS-19-2018-2019: Taking stock and re-examining the role of science communication

SwafS-20-2018-2019: Building the SwafS knowledge base


Danube Transnational Programme – трета покана за подаване на проектни предложения

http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/third-call-for-proposals


Чуждестранни експерти за участие в дългосрочни стратегически изследователски проекти

Изследователският институт към Министерството на образованието, науката и спорта на Словашката република търси чуждестранни експерти за участие в дългосрочни стратегически изследователски проекти:

http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/aktuality-hlavne/344-announcement-foreign-experts-wanted


DESIGNSCAPES УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ДО 30 НОЕМВРИ 2018

Градовете са сложна съвкупност от предизвикателства и тяхното решаване изисква иновативни решения, базирани на дизайна.

Това е визията на консорциума по проект „Изграждане на капацитет за дизайн базирани иновации в градска среда” DESIGNSCAPES, в който РСО „Централна Стара планина” е единственият български участник. Проектът се финансира от програма Хоризонт 2020 и има специфичен мандат да разпредели 1 500 000 евро от своя бюджет в полза на не по-малко от 100 пилотни инициативи на дизайнери, представители на академичната общност, стартиращи предприемачи, иноватори, бизнес, администрации, НПО и др. Целта е да се разработи потенциала за развитие на градската среда, като се направят видими предизвикателствата и подкрепят иновативни процеси, които благодарение на дизайна се справят успешно с важни, порочни или системни проблеми.

Отворената покана по DESIGNSCAPES за набиране на пилотни проекти има три различни фази проучване за осъществимост на идея, разработване на прототип и трансфер на прототип и три различни крайни срока за кандидатстване. Бюджетът на първата фаза е 250 000 евро и всяка от най-добрите 50 иновативни идеи за справяне с предизвикателствата на градската среда чрез използване на подходящи дизайн методи и инструменти ще получи финансиране в размер на 5000 евро. ВАЖНО: КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЪРВАТА ФАЗА СЕ УДЪЛЖАВА ДО 30 НОЕМВРИ 2018! Кандидатите, които вече са подали своите проектни предложения, могат да правят промени по тях до тази дата като спазват процедурата, описана в Ръководството за кандидатстване.


Покана за набиране на проекти по DESIGNSCAPES

Градовете са сложна съвкупност от предизвикателства и тяхното решаване изисква иновативни решения, базирани на дизайна.

Това е визията на консорциума по проект „Изграждане на капацитет за дизайн базирани иновации в градска среда” DESIGNSCAPES, в който РСО „Централна Стара планина” е единственият български участник. Проектът се финансира от програма Хоризонт 2020 и има специфичен мандат да разпредели 1 500 000 евро от своя бюджет в полза на не по-малко от 100 пилотни инициативи на дизайнери, представители на академичната общност, стартиращи предприемачи, иноватори, бизнес, администрации, НПО и др. Целта е да се разработи потенциала за развитие на градската среда, като се направят видими предизвикателствата и подкрепят иновативни процеси, които благодарение на дизайна се справят успешно с важни, порочни или системни проблеми.

Отворената покана по DESIGNSCAPES за набиране на пилотни проекти има три различни фази проучване за осъществимост на идея, разработване на прототип и трансфер на прототип и три различни крайни срока за кандидатстване. Бюджетът на първата фаза е 250 000 евро и с него ще се финансират поне 50 проекта. Крайният срок за подаване на проектни предложения по първата фаза е 26 октомври 2018 г.

Поканата е публикувана на сайта на проекта www.designscapes.eu. Актуална информация можете да намерите и на официалния уеб сайт на РСО „Централна Стара планина” www.rso-csp.org , както и във фейсбук страницата на организацията @RAMCentralStaraPlanina.


До 1 март 2019 г. Кралската академия на Белгия за науки организира годишен конкурс, свързан с проблемите на отвъдморските региони

Кралската академия на Белгия за науки организира ежегоден конкурс, с цел стимулиране на висококачествени научни изследвания, свързани с проблемите на отвъдморските региони.

За участие в конкурса е необходимо да бъде представен оригинален и скорошен максимум петгодишен научен ръкопис в по определени темите.

Темите на конкурса през 2019 г. са свързани с проучване на устойчивостта на местните традиции в съвременния глобален свят; с проучване относно въздействието на урбанизацията, селскостопанското стопанство и/или индустриалното развитие върху природните екосистеми и биоразнообразието в тропическите страни и проучване относно техническото, научното или икономическото въздействие на развиващите се страни върху събирането и рециклирането на остатъци, съдържащи метали. Изследванията трябва да бъдат изпратени до секретариата на Академията преди 1 март 2019 г.

Темите на конкурса през 2020 г. са свързани с антропологично проучване свързано с трансформацията на половите връзки в настоящия контекст на икономическата промяна в отвъдморско пространство; проучване относно въздействието на изменението на климата в тропиците върху екосистемните услуги, като част от предоставянето, регулирането или подпомагането на услугите и проучване относно управлението на енергията, храните, водата и връзката им за постигане на целите за устойчиво развитие в развиващите се страни. Изследванията трябва да бъдат изпратени до секретариата на Академията преди 1 март 2020 г.

Повече информация може да бъде намерена на сайта на Кралската академия на Белгия за науки: http://www.kaowarsom.be.


До 04.07.2018 г. – Конкурс за финансиране на изследователски проекти за двустранно сътрудничество между България и Китай – 2018 г.

Фонд „Научни изследвания“

ОБЯВЯВА

Конкурс за финансиране на изследователски проекти за двустранно сътрудничество между България и Китай – 2018 г.


Целта на настоящия конкурс е подкрепа на дейности, свързани с международното научно-техническо сътрудничество за осъществяване на преки контакти и реализиране на изследователски проекти между учени и научни колективи от университетите и научните институции на България и Китай.

Прогнозният общ бюджет на конкурса е 600 000 лв., от които 300 000 лв. са предвидени от бюджета за 2018 г. Минималната сума за всеки отделен проект е в размер на 200 000 лв., а максималната – 300 000 лв.

Срокът за подаване на проектни предложения е до 17:00 часа на 04.07.2018 г. в деловодството на Фонд „Научни изследвания“.

Срокът за изпълнение на одобрените проекти е 36  месеца.

Заповедта за откриване на конкурсната процедура, както и пълната информация за конкурса и процедурата за кандидатстване можете да намерите на интернет страницата на Фонд „Научни изследвания“ – http://www.fni.bg.

Програма на китайското правителство за международна мобилност на учени

Китайският център за научен и технологичен обмен предоставя възможност за кандидатстване по Програмата за млади талантливи учени.

Програмата представлява схема на китайското правителство за международна мобилност, насочена към развитие на научно-технологичния потенциал на младите учени чрез сътрудничество с техни колеги от други страни. Насърчава се трансграничният обмен на млади изследователи и се засилва взаимодействието между изследователските институти и академичните среди.

Сподели
Този сайт използва бисквитки, приемайки, се съгласявате с полицата ни за поверителност Вижте повече информация тук
Приеми