ХОРИЗОНТ ЕВРОПА - Българският портал за информация
Реформиране и засилване на европейската система за научни изследвания и иновации

Реформиране и засилване на европейската система за научни изследвания и иновации

Реформите в политиките на национално равнище ще се подсилват и ще се допълват взаимно чрез разработване на равнището на Съюза на политически инициативи, научни изследвания, работа в мрежа, партньорства, координация, събиране на данни и наблюдение и оценка.

Общи рамки

 • Укрепване на доказателствената база за политика за научни изследвания и иновации (НИИ) с цел по-добро разбиране на различните измерения и компоненти на националните и регионалните екосистеми за НИИ, включително движещи сили, въздействия, асоциирани политики;
 • Прогнозни дейности, които предвиждат нововъзникващите потребности и тенденции, в координация и съвместно проектиране с националните агенции и ориентираните към бъдещето заинтересовани лица и граждани, с насърчаване на участието, възползване от напредъка на прогнозната методология, по-голяма степен на свързаност на резултатите с политиката, оползотворяване на полезните взаимодействия в рамките на „Хоризонт Европа“ и извън „Хоризонт Европа“;
 • Подкрепа за създателите на политики, органите за финансиране, научноизследователските организации (включително университетите) или консултативните групи, работещи по въпросите на европейското научноизследователско пространство (ЕНП) и свързаните с него политики или изпълнението на координационни и помощни мерки в подкрепа на ЕНП, за да се гарантира, че те са добре съгласувани с разработването и прилагането на едно съгласувано и устойчиво в дългосрочен план ЕНП. Тази подкрепа може да бъде под формата на координационни и помощни действия по възходящ и конкурентен начин в подкрепа на сътрудничеството между програмите за НИИ на държавите членки, асоциираните държави и организациите на гражданското общество, като например фондации, по приоритети по техен избор, с ясен акцент върху изпълнението на транснационални съвместни дейности, включително покани за представяне на предложения. Тя ще се основава на ясни ангажименти от страна на участващите програми за обединяване на ресурси и осигуряване на взаимно допълване между дейностите и политиките с тези на „Хоризонт Европа“ и съответните европейски инициативи за партньорство;
 • Ускоряването на прехода към отворена наука чрез наблюдение, анализ и подпомагане на създаването и възприемането на политики и практики за отворена наука, включително принципите FAIR, на равнището на държавите членки, регионите, институциите и изследователите по начин, осигуряващ максимално оползотворяване на полезните взаимодействия и съгласуваността на равнището на Съюза;
 • Подкрепа за реформите в националните НИИ, включително чрез усъвършенстван набор от услуги в механизма за подкрепа в областта на политиките (като например партньорски оценки, специфични подпомагащи дейности, дейности за взаимно обучение и центрове на знанието) за държавите членки и асоциираните държави, работеща съвместно с Европейския фонд за регионално развитие, Програмата за подкрепа на структурните реформи и инструмента за осъществяване на реформи;
 • Осигуряване на привлекателна кариерна среда на изследователите, както и умения и компетентности, необходими в съвременната икономика на знанието. Свързване на ЕНП и Европейското пространство за висше образование като се подпомага модернизацията на университетите и другите организации за НИИ чрез механизми за признание и награждаване с цел мотивация за действия на национално равнище, както и стимули, насърчаващи възприемането на практиките на отворената наука, отговорни НИИ, предприемачество (и връзки с иновационните екосистеми), междудисциплинарен подход, ангажиране на гражданите, международна и междусекторна мобилност, планове за равенство между половете, стратегии за многообразие и приобщаване и всеобхватни подходи към институционалните промени. В този контекст, като последваща мярка във връзка с пилотните действия, предприети в рамките на „Еразъм +“ за периода 2014—2020 г. относно европейските университети, където е уместно, „Хоризонт Европа“ ще допълва подпомагането на европейските университети по линия на програма „Еразъм“, като предоставя подкрепа за измерението им, свързано с НИИ. Това ще допринесе за разработването на нови съвместни и интегрирани дългосрочни и устойчиви стратегии за образованието, НИИ, основани на трансдисциплинарни и междусекторни подходи за превръщане на триъгълника на знанията в реалност, като се стимулира устойчив икономически растеж и същевременно се избягва дублиране с общностите на знание и иновации;
 • Гражданска наука, подкрепяща всички видове формално, неформално и самостоятелно научно образование, като се осигурява по-ефективно и отговорно участие на гражданите, независимо от тяхната възраст, произход или способности, в съвместното създаване на програми и политики за НИИ и в съвместното генериране на научно съдържание и иновации чрез междудисциплинарни дейности;
 • Подкрепа и мониторинг на равенството между половете, както и други форми на многообразието в научната кариера и вземането на решения, включително в консултативните органи, както и интегриране на измерението, свързано с равенството между половете, в съдържанието на НИИ;
 • Етика и интегритет с оглед по-нататъшното разработване на последователна рамка на Съюза, съобразена с най-високите стандарти за етика и Европейския кодекс за интегритет в научните изследвания, Европейската харта на изследователите и Кодекса за поведение при подбора на изследователи, като се предоставят възможности за обучение в тези области;
 • Подкрепа за международното сътрудничество чрез двустранни, многостранни и междурегионални политически диалози с трети държави, региони и международни форуми, с цел улесняване на взаимното обучение и определянето на приоритети, насърчаване на реципрочния достъп и наблюдение на въздействието от сътрудничеството;
 • Научен принос за други политики чрез създаването и поддръжката на консултативни и контролни структури и процеси, за да се гарантира, че създаването на политики в Съюза е основано на най-добрите налични научни доказателства и научни консултации на високо равнище;
 • Изпълнение на програмата на Съюза за НИИ, включително събиране и анализ на доказателства за наблюдението, оценяването, проектирането и оценката на въздействието на „Хоризонт Европа“ и предишните рамкови програми;
 • Комисията ще осигури подкрепа за националните звена за контакт, в т.ч. чрез редовни срещи преди покани за представяне на предложения, обучение, наставничество, укрепване на специалните структури за подкрепа и улесняване на транснационалното сътрудничество между тях (като например надграждане на дейностите на националните звена за контакт в предходните рамкови програми); Комисията ще разработи минимални стандарти, съгласувано с представителите на държавите членки, за функционирането на тези структури за подпомагане, включително тяхната роля, структура, условия на работа, поток от информация от Комисията преди публикуването на покани за представяне на предложения и избягване на конфликти на интереси;
 • Разпространение и използване на резултатите, данните и знанията от НИИ, в т.ч. чрез специално подпомагане на бенефициерите; насърчаване на полезните взаимодействия с други програми на Съюза; целеви дейности за комуникация, които да повишават осведомеността за по-широкото въздействие и значението на финансираните от Съюза НИИ, както и за научна комуникация.

Бюджетът за частта „Реформиране и засилване на европейската система за научни изследвания и иновации“ за периода 2021-2027 г. възлиза на 370 000 000 евро.

Reforming and enhancing the European Research and Innovation system | European Commission (europa.eu)

Сподели
Този сайт използва бисквитки, приемайки, се съгласявате с полицата ни за поверителност Вижте повече информация тук
Приеми