ДОБРИ ПРАКТИКИ
ДОБРИ ПРАКТИКИ

ДОБРИ ПРАКТИКИ

IP BOOSTER- НОВА УСЛУГА НА ЕК В ПОДКРЕПА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

“Intelectual Property Booster”(IP Booster) е новата услуга на Европейската Комисия за IPR, която е специално разработена да подпомогне  бенефициентите на Програма Хоризонт 2020 да защитят своите изследвания и технологии. 

Висококвалифицирани експерти ще разгледат Вашия случай и ще Ви насочат към най-добрата стратегия за интелектуална собственост, без заплащане от Ваша страна, изцяло за сметка на Европейската Комисия.

Повече информация можете да намерите в прикачения файл.

За допълнителни въпроси, моля разгледайте уебсайта http://ipbooster.meta-group.com/ или изпратете директно Вашето запитване на следния имейл  адрес: [email protected]

Източник: БСК


Препоръки за социални и хуманитарни изследвания в Хоризонт Европа

„Хоризонт Европа“ е програмата за финансиране на научните изследвания в Европейския съюз в периода 2021 г. – 2027 г. с бюджет близо 100 млрд. евро. Програмата ще продължи традицията за набиране на предложения в тематични области, сред които и енергетиката.

Резултатите от социалните и хуманитарните изследвания (икономика, социология, психология и т.н.) в областта на енергетиката са основополагащи за разбирането и посрещането на предизвикателствата пред енергийната политика. Тези резултати обаче са ограничени и рядко се взимат предвид при изготвянето на политиката.

С преодоляването на тези проблеми се занимаха над 10 000 експерти, ангажирани в дейностите на финансирания по програмата „Хоризонт 2020“ на ЕС проект SHAPE ENERGY, в рамките на който бе разработен т.нар. „Дневен ред за изследвания и иновации“. Документът описва седем принципа, очертаващи действията, които финансови институции, политици и изследователи следва да предприемат, за да се засили ролята на социалните и хуманитарните изследвания в енергетиката в периода след 2020 г., най-вече в предстоящата програма „Хоризонт Европа“.

Тези принципи са:

1.      Отделяне на по-голямо финансиране за изследвания в областта на социалните и хуманитарните науки в енергетиката в „Хоризонт Европа“, отколкото в „Хоризонт 2020“;

Интегриране на основните социални и хуманитарни аспекти в техническите енергийни проекти, свързани с обществени предизвикателства;

2.      Изрично посочване на засегнатите социални и хуманитарни дисциплини в обявите за набиране на предложения по „Хоризонт Европа“ в областта на енергетиката;

3.      По-активно привличане от страна на Европейската комисия на оценители на енергийни проекти с експертиза в социалните и хуманитарните науки;

4.      Изискване за включване на социални и хуманитарни изследвания в основната концепция на проектите, а не единствено в частта за повишаване на ефекта им (т.е. като придатък в края им);

5.      Извършване на социалните и хуманитарните изследвания в областта на енергетиката от лица с подходящо образование и обучение;

6.      Отчитане на качествени индикатори при мониторинга на успешното интегриране на социалните и хуманитарните изследвания в проектите.

Пълния текст на Дневния ред на английски език може да намерите тук.


Distributed System of Scientific Collections (DiSSCo)

Научните колекции на Националния природонаучен музей и Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН са признати за част от стратегическата европейска научна инфраструктура

Националният природонаучен музей (НПМ-БАН) и Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ-БАН) при Българската академия на науките са членове на Консорциума на европейските таксономични институции (CETAFcetaf.org) от 2014 г. Консорциумът обединява природонаучни музеи и научни институти, които поддържат научни колекции от растения, животни и други организми и провеждат научни изследвания, основани на тях – общо 59 институции от 21 европейски страни. Общото богатство на колекциите на членовете на CETAF се оценява на 1,5 милиарда екземпляра и представлява повече от 80% от биологичните колекции в световен мащаб.

Колекциите на НПМ-БАН се оценяват на около 1,5 милиона единици, основно зоологични сбирки от съвременни и изкопаеми животни. ИБЕИ-БАН съхранява повече от половин милион колекционни единици, като в това число са най-големият и представителен хербариум за Югоизточна Европа и уникалните за региона микологична, палеонтологична и палинологична колекции, както и значима зоологична колекция. Началото на посочените научни колекции е поставено в края на ХІХ-ти век и тяхното 120-годишно развитие е резултат от усилията на много поколения български биолози.

Съществено подобряване на инфраструктурата (физическа и дигитална) за съхраняване на тези колекции беше постигнато чрез проекта “CEBDER – Изграждане на Национален център за върхови научни изследвания в областта на биоразнообразието и екосистемните изследвания” (финансиран от Фонд “Научни изследвания”, 2009-2012 г., www.ecolab.bas.bg/cebder/), в който ИБЕИ и НПМ бяха основни изпълнители. В рамките на проекта беше направена и първата дигитална база-данни на най-ценните екземпляри (“типови екземпляри”), съхранявани в научните колекции, която включва над 1800 записа (www.nmnhs.com/e-natura/types-bulgaria/index_bg.php). Едновременно беше надградена и съпътстващата научна инфраструктура за морфологични и молекулярно-генетични изследвания. Това развитие позволи основните български институции да бъдат приети като равноправни и пълноценни партньори в консорциума CETAF.

През юли 2018 г. научните колекции на членовете на консорциума CETAF бяха признати от Европейския стратегически форум за научна инфраструктура (орган на Европейската комисия) за част от Стратегическата европейска научна инфраструктура и включени Европейската пътна карта за стратегическа научна инфраструктура (ESFRI). В нея те ще фигурират под името “Разпределена система от научни колекции” (Distributed System of Scientific Collections, DiSSCo). Участници в инициативата DiSSCo са 115 музеи и други институции от 21 европейски страни, съхраняващи значими природонаучни колекции. Това е началото на реализацията на 12-годишна програма, включваща четири последователни проекта, които целят интегриране на колекциите, въвеждане на единен регламент за съхранение, развитие и ползване, а също и дигитализиране на колекционните единици.

Освен чисто научното значение, изпълнението на тази програма ще позволи пълноценното обслужване от страна на европейските научни колекции на редица практически дейности – опазване на биоразнообразието, управление на устойчивото ползване на биологичните ресурси, оценка на качеството на околната среда (биологичен мониторинг), борба с вредителите в селското и горското стопанство, аспекти на здравеопазването, туристическата индустрия и др.


Проект BRiDGE: „Bridge for Researchers in Danger Going to Europe“

Информация за проекта: Проектът e финансиран по програмата на Европейски съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ (SwafS -26 -2017: Science4Refugees – Support to highly skilled refugee scientists) с период на изпълнение 01 април 2018 – 31 март 2020. BRiDGE се ръководи от Bielefeld University (Германия) и се изпълнява в партньорство с организации от Гърция, Швейцария, Турция и България – част от мрежата на Европейската комисия за кариерно развитие и мобилност на учените EURAXESS.

Обща цел на проекта: да подпомогне бакалаври, магистри, докторанти и утвърдени учени, получили статут „бежанец“ на територията на Германия, Гърция, Турция, Швейцария и България да намерят дългосрочна професионална реализация в образователни и научни институции, както и в бизнес организации в Европа.

Основни дейности:

 • разработване на пилотни курсове и провеждане на обучения за социална интеграция и кариерно развитие на учени-бежанци;
 • разработване на пилотни курсове и провеждане на обучения за ментори на учени-бежанци;
 • предоставяне на услуги и подкрепа за индивидуалното кариерно развитие на учените-бежанци;
 • разработване и публикуване на видео ръководство (Video Handbook) за ментори  на учени-бежанци.

Целта на курсовете и обученията е да спомогнат за:

 • придобиване на специфични знания, умения и компетенции за успешна реализация на пазара на труда и за по-добра интеграция в обществения живот на учените-бежанци, както и
 • изграждане на професионална взаимовръзка чрез която менторите (от научните и бизнес организации) успешно да консултират, подпомагат и съдействат за професионалното и личностно развитие на учените-бежанци.

В рамките на обученията ще бъдат обхванати темите:

 • за учени: Европейско научноизследователско пространство; Важни аспекти при кандидатстване за работа в научна и в бизнес организация; Избор на най-подходящата автобиография; Подготовка за интервю; Инициативата Science4Refugees и мрежата EURAXESS; Обяви за работа, стипендии и позиции за конкретен проект, публикувани на портала EURAXESS;  Преодоляване на  културните различия и адаптация в организационната и социална среда.
 • за ментори: Отговорности и предизвикателства; Ефективна комуникация, мотивиране и създаване на положителен климат; Подходи, ориентирани около обучаемия; Инструменти и техники за електронно обучение; Инициативата Buddy System на мрежата EURAXESS.

Водеща роля в разработването на описаните по-горе курсове и обучения има Координационен център EURAXESS към СУ „Св. Климент Охридски“ – партньор за България по проекта.  

Повече информация за проекта можете да намерите на: http://www.uni-bielefeld.de/International/projects/bridge/bridge.html

или да се свържете с екипа на Координационен център EURAXESS към СУ „Св. Климент Охридски“ на email: [email protected]


„Индустриално производство на стъклопакети с циркулиращ воден поток“ (Industrial Development of water flow glazing systems – InDeWaG)

Тема: „Сградно проектиране на енергийно ефективни сгради“

Проект: „Индустриално производство на стъклопакети с циркулиращ воден поток“ (Industrial Development of water flow glazing systems – InDeWaG)

От 1 август 2015 година стартира иновационният проект InDeWaG, по Програма „Хоризонт 2020“, направление „Енергийна ефективност“. Проектът е публично-частно партньорство с грант от 4,23 милиона евро и продължителност 42 месеца.

Концепцията на проекта е тясно свързана със сгради с почти нулево-потребление на енергия.  Идеите в проекта отговарят на Европейската визия за намаляване на енергийните загуби и подобряване на енергийната ефективност на сградите в съответствие с Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите. Съгласно тази директива до 2021 г. всички нови сгради трябва да са с почти нулево потребление на енергия. Максималното усвояване на слънчевата светлина чрез прозрачна фасада е една от мисиите на  InDeWaG, представяйки иновативна фасадно-сградна система, която допринася за намаляване с минимум 15% на сградните разходи и ще бъде доведена до индустриална зрялост. Основният елемент на иновативната фасадна система е стъклопакет с цирулиращ воден поток. Той представлява троен стъклопакет с две камери – аргон и флуид (вода) с вертикален размер 3м х 1.3м. обхванат от алуминиева рамка. Всеки модул има своя собствена помпа и топлообменник, което прави модула независима система. Циркулационна помпа осигурява движението на флуида в прозореца до скорост 8 л/мин.  

Проектът е фокусиран върху индустриално производство на стандартизирани фасадни модули, които ще бъдът използвани за:

1. Разработване на инструмент за симулация за ранни етапи на планиране на сгради, които използват тези иновативни фасадни стъклопакети.

2. Изграждане на сградни демонстрационни прототипи – един в Испания и в България

Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници – БАН (ЦЛ СЕНЕИ) участва в изследователските задачи свързани със симулиране, тестване и  мониторинг на демонстрационните прототипи. Тя е и водещ партньор на работен пакет, свързан с разпространение на информация и популяризиране на проекта InDeWaG, разработка на уебсайт, печатни рекламни материали и информационни брошури. Предстои изграждането на Демонстрационен павилион в София на територията на Научен комплекс ІІ на БАН. Мониторингова система  ще следи за комфорта в павилиона и ще измерва работните параметри на иновативната фасадна система. Получените резултати ще бъдат сравнявани с резултатите от симулационната програма. Успешното реализиране на демонстрационните прототипи и инструменти за симулация за ранни етапи на планиране ще бъде в помощ на архитекти и инженери за проектиране на сгради с почти нулево потребление на енергия.

С постигнатите резултати, участниците в Консорциума вярват, че модулите на технологията InDeWaG  – стъклопакет с циркулиращ воден поток , ще имат място в пазарния сегмент на  съвременните стъклени фасади, с качеството си на лесно адаптивни към променящите се климатични условия и придавайки максимален комфорт в помещението и изключителна естетичност на фасадата.

В консорциума участват десет равноправни партньори от три държави Германия, Испания, България: две големи предприятия, четири средни или малки предприятия, две научни организации и два университета.  Централната лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници (ЦЛ СЕНЕИ-БАН) е научната организация от България, партньор в мултидисциплинарния консорциум.  Координираща институция е Университета в Байройт, Германия (Universitaet Bayreuth).

Координиращата институция – Университета в Байройт, Германия притежава множество престижни академични награди и работещите учени там имат богат опит в управлението на международни, европейски и национални проекти в сферата на научно-приложните разработки.  

Болингер и Громан Кънсълтинг е компания със седалище във Франкфурт, Германия, специализирана в проектирането на енергийно – ефективни сгради, фасаден инженеринг и консултантски услуги.

HTCO, Германия е инженерна компания, с водеща дейност в проекта в сферата  на симулациите за топлообмен и поведение на флуида, както и геометричен дизайн ифизически харакстеристики на активните фасади.

Фраунхофер Институт за соларни енергийни системи, Фрайбург, Германия допринася към проекта с научно-технически опит, най-модерната техника в областта, участие в анализи и изпитвания, Екологична оценка на жизнения цикъл.

Политехническият Университет в Мадрид, Испания, обхваща факултети по строителство и архитектура. Учени от университета притежават патенти, свързани с енергийния мениджмънт. Разработили са устройства и системи за мониторинг и намаляване на енергийното потребление в сградите.

Сервиглас, Испания допълват консорциума, с ролята си в производството и техническа експертиза на стъклопакетите и прототипите за InDeWaG  фасадата.

Венчър кепитъл фирмата – SVC от Испания, има активна роля  в разработването на бизнес стратегията и маркет анализа на проекта и продукта. Крайната фаза на продукта – да достигне индустриална зрялост е мисията на SVC.

ЕТЕМ, България АД са партньор от индустрията в консорциума. Техният принос е в областта на техническите спецификации за фасадни системи и производството на алуминиеви профили.

Студио Архитектоника, България е архитектурно бюро в София  което се фокусира върху енергийно – ефективните сградни решения. „Архитектоника“ проектира Демонстрационния павилион, който ще бъде построен в София, в тясно сътрудничество с всички партньори по проекта.

ЦЛ СЕНЕИ – БАН е научно-изследователски център за фундаментални и приложни изследвания. Учените от ЦЛ СЕНЕИ са водещи в областта на преобразуването на слънчевата енергия в България. Техните усилия са насочени в няколко направления: получаване и изследване на нови материали, разработка на нови технологични процеси за реализация на високоефективни фотопреобразуватели, проектиране на прибори и съоръжения за преобразуване на слънчевата енергия в електрическа и в топлинна. 

Актуалната тематика и доказания капацитет на учените от ЦЛ СЕНЕИ – БАН дават възможност звеното да участват активно в демонстрационни и изследователски проекти с многобройни партньори от България, Европейския съюз и други страни. 

За да следите развитието на проекта, посетете сайта на адрес: www.indewag.eu

Допълнителна информация за Демонстрационен павилион в Научен комплекс ІІ на БАН  – http://indewag.eu/pdf/Demonstrator-Sofia_bg_version.pdf


Изграждане на капацитет за дизайн-базирани иновации в градска среда (DESIGNSCAPES)

DESIGNSCAPES е единственият европейски проект, получил финансиране от Европейската комисия в размер на почти четири милиона евро чрез програма Хоризонт 2020 (CO-CREATION-02-2016– потребителски ориентиранаиновация: създаване на стойност чрез дизайн-базирана иновация).

Проектният консорциум, координиран от АНЧИ Тоскана, обединява общо 12 партньора от 10 европейски държави – сдружения на общини, университетски департаменти по архитектура и дизайн, бизнес училища, центрове за предоставяне на услуги и организации на гражданското общество. Единственият партньор от България е Регионално сдружение на общини „Централна Стара планина”.

Проектът има специфичен мандат да разпредели 1,5 милиона евро от своя бюджет в полза на около 50 инициативи на местно ниво в държавите-членки и асоциираните страни, за да демонстрира потенциала на дизайн-базираните иновации – процес, в който потребителят заема централно място и иновациите са по-успешни, защото бизнесът и организациите от публичния сектор създават съвместно с клиентите продукти, услуги, системи и бизнес модели.

Средствата ще бъдат разпределени чрез открита покана за представяне на предложения в три отделни кръга (веднъж годишно от 2018 до 2020 г.), като фокусът ще бъде поставен върху проекти в процес на концептуално развитие, за да се подпомогне реализацията им чрез финансови ресурси и подходящи съпътстващи действия.

Проектите могат да бъдат представени от публичния и частния сектор, от организации с правен статут, физически лица и сдружения с нестопанска цел.По този начин се очаква да се демонстрира обществената полза и потенциала на иновациите като инструмент за растеж и стратегическо усъвършенстване на европейските публични и частни организации.

Резултатите от финансираните проекти ще позволят на консорциум DESIGNSCAPES:

а) да събере данни и критерии за въздействието на свързаните с дизайна политики и програми върху потребителите и бизнеса;

б) да разработи методология с възможности за повторяемост, за да стане дизайнът неразделна част от създаването на стойност и самостоятелен елемент от иновационните процеси;

в) да разработи методология за начина, по който участниците от различните сектори могат по-добре да се свържат с дизайн-базираните иновации, за да се повиши ефективността и конкурентоспособността в съответните сектори;

г) да се разработи обща методология за оценка на въздействието и съответните показатели, които да се прилагат в различните сектори и на различни нива: организационно, регионално, национално и европейско ниво.

Проект DESIGNSCAPES притежава 5 аспекта, които гарантират неговия успех:

 • насочен е към дизайн-базираните иновации в градска среда;
 • създава директна връзка между експериментирането и „икономиката на градовете” (Джейн Джейкъбс, 1969)
 • използва оценка, основана на иновативната комбинация от четири методологии, които до сега не са  използвани заедно (Изследване на участието, Теория на промяната,  Поведенческа допълняемост и Анализ на повторението);
 • специално адаптиране на програма SBIR (САЩ и Нидерландия), която съчетава както дейности за финансова, така и за техническа помощ (използвани също и от инструмента на H2020 за МСП, фази 1 и 3) и
 • дейности за изграждане на капацитет в полза на професионалистите, участващи в експериментите (както от публичния, така и от частния сектор).

Консорциум

АНЧИ, Тоскана (Италия), координатор

Институт  по Човешки ресурси Тависок (Великобритания)

Университет по технологии Делфт, Департамент по Индустриален дизайн (Нидерландия)

Унивеситет Олборг, Департамент по Архитектура, дизайн и медийни технологии (Дания)

Политехника Милано, Департамент по Архитектура и Урбанистични науки (Италия)

РСО Централна Стара Планина (България)

Университетът на Валенсия – Отдел Културни и туристически икономически (Испания)

Уърлдкрунч (Франция)

Асоциация на общините Вале до Аве  (Португалия)

Бизнес училище Съри, Унивесритет Съри (Великобритания)

Мрежа от европейски градове за устойчиво развитие (Гърция)

BWCON GmbH (Германия)

Бюджет:  3 974 936 евро

Период на изпълнение: 1 юни 2017 г. – 31 май 2021 г. 

Източник: http://www.rso-csp.org/


Одобрение на многогодишен проект с българско участие по линия на Научната програма на НАТО за мир и сигурност

На 24 юли 2017 г. бе одобрено финансиране от НАТО в размер на 433 хил. евро за проекта „Cyber Rapid Analysis for Defence Awareness of Real-time Situation ”, изготвен от Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” и Националния университет за технологии на Украйна.

Проектът бе разгледан по линия на Научната програма на НАТО за мир и сигурност на две последователни заседания на Комитета на НАТО по партньорствата и сигурност чрез сътрудничество. Значителна част от средствата за заплати, оборудване и изследователска инфраструктура в размер на 950 хил. евро се осигуряват от други източници извън НАТО.

Планира се проектът да се осъществи с подкрепата на Лабораторията за изследвания на армията на САЩ (US Army Research Laboratory) – чрез предоставяне на експертиза, научно познание и финансова помощ.


Проф. Иван Димов: Творческият елемент има много важно място при обучението на децата

За да бъдат успешно приложени информационните технологии в образованието, управляващите трябва да си сътрудничат с учени и преподаватели. Това препоръчаха участниците в световния форум “Едюсъмит”, който събра в София изследователи и преподаватели от различни държави.

Участниците препоръчаха младите хора да се разглеждат не само като потребители, но и като активни творци при използването на технологиите, а заместник-министърът на образованието Иван Димов подчерта, че творческият елемент има много важно място при обучението на децата:

Въвличането на децата в творческия процес, активирането на техните умения да измислят нещо ново на базата, макар и на минимална информация, която те имат, води до изключително успешни резултати. Нека не забравяме за негативните последици, до които могат да доведат новите цифрови подходи в обучението. Трябва много сериозно да се мисли за алтернативи, за екология в цифровизацията – каза заместник-министърът на образованието Иван Димов.


Успешни примери: “Структурна трансформация за постигане на отговорна биологична наука”

Проектът е разработен за да отговори на Тема ISSI 5 (Работна Програма Наука с и за обществото). Основната цел на проекта е да допринесе за напредъка на стратегията за Отговорните Изследвания и Иновации (ОИИ) в научните организации на Европа. Тази стратегия е насочена главно за преодоляване на един от основните проблеми, заплашващи Европейската наука – неадекватната връзка с обществото, чрез повишаване на качеството както на самия процес на изследвания, така и на резултатите от тях и то така, че да отговарят по-пълно на нуждите и ценностите на Европейското общество.

Проектът има 3 основни насоки:

1) Да внесе структурни промени в ОИИ на участващите научни институции;

2) Да разработи процеси на обучение, насочени към определяне и преодоляване на съпротивата и препятствията пред ОИИ (кои са те, как се проявяват, какво влияние оказват и т.н.); както и ключовите фактори, които подкрепят ОИИ; 

3) Да разработи устойчив модел за Отговорни Изследвания и Иновации в биологичните науки.

УЧАСТНИЦИ:

 1. University of Rome Tor Vergata-ITALY
 2. Laboratorio di Scienze della cittadinanza-ITALY
 3. The Chancellor Masters and Scholars of the University of Oxford – UNITED KINGDOM
 4. Primorska University-SLOVENIA
 5. University of Bremen-GERMANY
 6. Agrobioinstitute -BULGARIA
 7. University of Gdański -POLAND
 8. Aarhus Universitet-DENMARK
 9. Sparks & Co-FRANCE
 10. University System of Maryland-USA
 11. Fundaçao Oswaldo Cruz-BRAZIL
 12. International centre for Genetic Engineering and Biotechnology -ICGEB

Ръководител на проекта за Агробиоинститут (АБИ):

проф. Димитър Джилянов

КОЛЕКТИВ

Проф. дсн Росица Бъчварова

Доц. д-р Даниела Моянкова

Мариян Минчев

Агробиоинститут (АБИ) е звено на Селскостопанска Академия за научни изследвания, приложна, обслужваща и спомагателна дейност в областта на земеделието.

АБИ осъществява дейността си в рамките на държавната аграрна политика като:

 • фундаментални и научно-приложни изследвания в областта на растителните биотехнологии;
 • усъвършенства методите и системите за интензифициране на селекцията при икономически важни за страната селскостопански култури, чрез in vitro култивиране и съвременни генно-инженерни техники, геномни технологии включително за биобезопасност;
 • подготовка на докторанти и повишаване на квалификацията на лица от сродни институти и лаборатории, както и на лица, заети в областта на земеделието и хранително-вкусовата промишленост;
 • популяризиране на резултатите от собствените си научни изследвания, както и постиженията на световната наука;

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ НА АБИ ПО ПРОЕКТА

 1. Създаване на Информационен Център за Растителна Биотехнология в АБИ като част от структурата на института ИЦРБ-АБИ. Разработване на уеб страница на ИЦРБ-АБИ и установяване на връзки с подобни страници и с различни правителствени и неправителствени организации.
 2. Насърчаване на растителна наука, ориентирана към нуждите на обществото. Контакти с  различни структури – министерства, научни организации, сдружения на производители и потребители. Целта е да се определи доколко растителната наука досега работи за нуждите на обществото и какво и как трябва да се прави в бъдеще.
 3. Привличане на интереса на младите хора към растителната наука. Създаване на мрежа между АБИ и клубове по биология от средни училища и университети. Провеждане на съвместни мероприятия.
 4. Провеждане на обучения по Отговорни изследвания и иновации в растителната наука за учените в АБИ и студенти.
 5. Отворена наука. Насърчаване на учените да участват в проекти, които финансират публикуването на статии в списания с отворен достъп и да популяризират изследванията си. Работа с отговорните институции – Селскостопанска академия, Министерство на образованието и науката за отпускане на средства за покриване на разходи по публикуване на изследвания в списания със свободен достъп.
 6. Привличане на общественото внимание към етиката в растителната наука. Информационният Център за Растителна Биотехнология ще бъде използван като платформа за дискусии със студенти, ученици, НПО и средства за масова информация по важни проблеми на биоетиката и по-специално – в растителната наука.
 7. Равнопоставеност на половете в изследванията и иновациите.

Успешни примери – „Адаптивна, базирана на доверието система за електронно оценяване на ученето“ (An Adaptive trust-based e-assessment System for Learning (TeSLA)

От 1 януари 2016 година по програма на „Хоризонт 2020“ – ICT-2015-20 Technologies for better human learning and teaching [c) Innovation Action] стартира 3 годишен проект с наименование: „Адаптивна, базирана на доверието система за електронно оценяване на ученето“ (An Adaptive trust-based e-assessment System for Learning (TeSLA) с участието на два български университета – Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Технически университет – София.

Проектът се ръководи от Университета за дистанционно обучение Оберта Каталуния, Испания (Universitat Oberta de Catalunya) и е с бюджет 6 милиона евро. Най-престижните университети за дистанционно обучение в Европа са сред седемнайсетте партньори в проекта: The Open University London и Open Universiteit Nederland, както и три агенции за осигуряване на качеството: Европейската асоциация за осигуряване на качеството във висшето образование (ENQA), Агенцията за осигуряване на качеството в Каталуния (Catalan University Quality Assurance Agency, AQU) и Европейската мрежа за осигуряване на качеството на обучението по информатика (European Quality Assurance Network for Informatics Education, (EQANIE). Силно е и присъствието на IT фирми в проекта: LPLUS GmbH – Германия, Protos Sistemas de Información S.L. (protOS) – Испания, WFSW SA (Watchful) – Португалия.

Целта на проекта TeSLA е подобряване на процеса на електронно оценяване чрез въвеждане на инструменти и ресурси в учебните дейности, които дават възможност за събиране на данни за обучаемите с цел осигуряване на тяхната идентификация и авторство. Той открива нови възможности пред образователните институции чрез осигуряване на адаптивна електронна система за оценка в онлайн и в смесен тип среди за обучение.

В рамките на проекта ще бъдат включени и апробирани разнообразни технологии, за да се повиши доверието между участниците в образователния процес по отношение на идентичността на студентите по време на изпити и участие в онлайн процес на обучение, както и авторството им върху демонстрираните резултати от ученето.  За удостоверяване на самоличността на обучаемите ще бъдат използвани технологии за събиране на биометрични данни като разпознаване на начина на писане на клавиатура (keystroke recognition), разпознаване на лицето (face recognition) и на гласа (voice recognition) на студента, електронни подписи, времеви отпечатъци и пр. От друга страна, с цел идентифициране на авторството на обучаемите, ще бъдат използвани автоматизирани инструменти за установяване на плагиатство като писмен анализ на естествен език, директно събиране на данни в работното пространство (програми за наблюдение и т.н.).

Технологични решения, които са разработени и се прилагат успешно в други области, ще се използват в учебен контекст и при провеждането на изпити.

От българска страна в проекта участват Софийски университет „Свети Климент Охридски“ и Технически университет София.

Центърът за електронно обучение на Софийския университет (http://e-center.uni-sofia.bg/) под ръководството на проф. Румяна Пейчева-Форсайт е партньор по този проект и координатор на работен пакет, свързан с пилотното тестване на софтуерни решения за идентифициране на самоличността и предотвратяване на плагиатството при онлайн оценяване, което трябва да обхване над 20 000 студенти в Европа.

Техническият университет (ТУ) участва като партньор в консорциума на проекта с екип от факултета по Приложна математика и информатика подпомаган технологично от преподавател от Стопанския факултет и сътрудници от Центъра по медийни комуникации. Ръководител на екипа е доц. Анна Розева. ТУ отговаря за задачата за дефиниране на функционалните изисквания към системата за електронно оценяване и инструментите за идентификация и авторство. Участва в пилотните изследвания на разработения софтуер в математически и инженерни дисциплини в смесен тип среда на обучение, както и в оценяването на получените резултати.

С включването си в този проект Софийският университет и Техническият университет ще имат достъп и възможност за приложение на най-новите технологични решения за удостоверяване на самоличността на дистанционните студенти с цел предотвратяване на фалшива самоличност и/или плагиатство при спазване на всички етични, правни и културни аспекти на процеса на оценяване. Това ще създаде предпоставки за повишаване на доверието към онлайн оценяването и към дистанционното обучение като цяло.

За да следите развитието на проекта или за да се включите в дискусиите по темата за възможностите на онлайн системата за електронно оценяване за целите на обучението, посетете сайта на проекта на адрес: http://tesla-project.eu/ или  неговия  блог на   адрес: http://tesla-project.eu/blog/.

Сподели
Този сайт използва бисквитки, приемайки, се съгласявате с полицата ни за поверителност Вижте повече информация тук
Приеми