ОФИЦИАЛНИ ДОКУМЕНТИ
ОФИЦИАЛНИ ДОКУМЕНТИ

ОФИЦИАЛНИ ДОКУМЕНТИ

Вътрешноведомствена постоянно действаща комисия за извършване на анализ на проектни предложения

Със Заповед на министъра на образованието и науката е сформирана вътрешноведомствена постоянно действаща комисия за извършване на анализ на проектни предложения за принципна подкрепа от Министерството на образованието и науката (МОН) на проекти по различни европейски програми в сферата на науката и висшето образование. Комисията заседава периодично при постъпили искания за подкрепа по отношение поемането на политически и финансов ангажимент за МОН.

            В тази връзка е необходимо при подаване на искания за подкрепа от страна на МОН да бъде приложено следното:

  • Добре оформено, без съкращения проект на писмо за подкрепа, на български и английски език, съдържащо адресатите, до които е необходимо да бъде изпратено;
  • Резюме на проектното предложение на български език (на английски език);
  • Кратка информация за условията на конкурса, в който кандидатства съответната организация;
  • Информация за съответствие на проектното предложение с националните и европейски политики и приоритети в сферата на науката (Националната Стратегията за развитие на научните изследвания 2017-2030 г.), образованието (Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014 – 2020 г.) и/или икономиката (Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.)
  • В случай че с писмото за подкрепа МОН не следва да поеме финансов ангажимент за дейностите свързани с проекта, това следва да бъде вписано изрично в проекта на писмо.

Срокът за разглеждане на предложенията, вземане на решенията от комисията и окончателната подготовка на писмата е 10 дневен.

Сподели
Този сайт използва бисквитки, приемайки, се съгласявате с полицата ни за поверителност Вижте повече информация тук
Приеми