ХОРИЗОНТ ЕВРОПА - Българският портал за информация
Европейски научноизследователски инфраструктури

Европейски научноизследователски инфраструктури

Най-съвременните научноизследователски инфраструктури предоставят ключови услуги на общностите за НИИ, като изпълняват съществена роля за разширяването на границите на знанието и създават предпоставките за принос от НИИ за справяне с глобалните предизвикателства и за конкурентоспособността на промишлеността. Подкрепата за научноизследователски инфраструктури на равнището на Съюза спомага за намаляването разпокъсаните национални и регионални научноизследователски инфраструктури и единични случаи на високи научни постижения, и по този начин за укрепването на ЕНП и увеличаването на движението на знанията между изолирани обекти. Научният напредък зависи във все по-голяма степен от сътрудничеството на научноизследователските инфраструктури и промишлеността, които разработват необходимите инструменти, основани на новите главни базови технологии и други нови технологии.

Общата цел е Европа да се сдобие с устойчиви научноизследователски инфраструктури на световно равнище, които да са отворени и достъпни за всички изследователи в Европа и извън нея, с което напълно да се оползотворява техният потенциал за научен напредък и иновации. Основните цели са да се намали фрагментирането на екосистемата за НИИ, да се избегне дублирането на усилия и по-добре да се координират проектирането, разработването, достъпността и използването на научноизследователски инфраструктури, в т.ч. финансираните по линия на ЕФРР. От съществено е значение да се подпомогне свободният достъп до научноизследователски инфраструктури за всички европейски изследователи, както и, наред с другото, увеличеният достъп до цифрови научноизследователски ресурси, в това число чрез Европейския облак за отворена наука („EOSC“), като се стимулира по-широкото прилагане на отворената наука и практиките на отворените данни.

Подпомаганите от Съюза дейности ще предоставят добавена стойност чрез: консолидиране и оптимизиране на съществуващите научноизследователски инфраструктури в Европа наред с усилия за създаване на нови инфраструктури с общоевропейско значение и въздействие; гарантиране, че сходните групи от научноизследователските инфраструктури работят заедно за разрешаването на въпроси от стратегическо естество, свързани с потребителски общности; създаване на EOSC като ефективна устойчива среда с възможности за разрастване, предназначена за научни изследвания, основани на данни; взаимосвързаност на националните и регионалните мрежи за научни изследвания и образование, която засилва и осигурява висококапацитетна мрежова инфраструктура за големи масиви от данни и трансграничен и интердисциплинарен достъп до цифрови ресурси; насърчаване на паневропейското покритие на децентрализирани научноизследователски инфраструктури, наред с другото за да се даде възможност за съпоставяне на данните от научните изследвания между отделните държави, например в SSH и областта на околната среда; стимулиране на оперативната съвместимост на научноизследователските инфраструктури; подобряване и засилване на трансфера на знания и обучение на висококвалифицирани човешки ресурси; насърчаване на използването и според случая модернизиране на съществуващите паневропейски научноизследователски инфраструктури от световна класа в рамките на „Хоризонт Европа“; преодоляване на препятствията пред достъпа на най-добрите научноизследователски екипи до най-добрите услуги от научноизследователски инфраструктури в Европа; и насърчаване на потенциала за иновации на научноизследователските инфраструктури, съсредоточени в разработката на технологии и съвместни иновации, както и повишено използване на научноизследователските инфраструктури от промишлеността.

Бюджетът за европейските научноизследователски инфраструктури за периода 2021-2027 г. възлиза на 2 186 000 000 евро.

Research Infrastructures | European Commission (europa.eu)
Сподели
Този сайт използва бисквитки, приемайки, се съгласявате с полицата ни за поверителност Вижте повече информация тук
Приеми