ХОРИЗОНТ ЕВРОПА - Българският портал за информация
Цифрова сфера, промишленост и космическо пространство

Цифрова сфера, промишленост и космическо пространство

За гарантиране на конкурентоспособността на промишлеността и капацитета за справяне с предстоящите глобални предизвикателства, Съюзът трябва да увеличи своята технологична независимост и своя научен, технологичен и промишлен капацитет в ключови области, които са в основата на трансформацията на нашата икономика, работни места и общество.

Промишлеността на Съюза осигурява едно от пет работни места и две трети от инвестициите на Съюза в НИРД в частния сектор, и генерира 80 % от износа на Съюза. Новата вълна от иновации, включваща сливането на физическите и цифровите технологии, ще създаде огромни възможности за промишлеността на Съюза и ще подобри качеството на живот на гражданите на Съюза.

Цифровизацията е главна движеща сила. Тъй като тя продължава с бързо темпо във всички сектори, за укрепването на нашата икономика и устойчивостта на обществото ни ключово значение придобиват инвестициите в приоритетни области, обхващащи надеждния изкуствен интелект, следващото поколение интернет, високопроизводителните изчислителни технологии, фотониката, квантовите технологии, микроелектрониката или наноелектрониката и роботиката. Инвестирането в цифровите технологии и тяхното производство и използване осигуряват силен тласък на икономическия растеж на Съюза, който се е увеличил с 30 % от БВП на Съюза между 2001 и 2011 г. В този контекст ролята на МСП остава от основно значение в Съюза от гледна точка както на растежа, така и на създаването на работни места. Навлизането на цифровите технологии сред МСП благоприятства конкурентоспособността и устойчивостта.

Главните базови технологии са в основата на смесването на цифровия и физическия свят, което е в центъра на новата глобална вълна иновации. Инвестирането в изследването, разработването, демонстрацията и внедряването на главни базови технологии и гарантирането на сигурна, устойчива и финансово достъпна доставка на суровини и авангардни материали ще осигурят стратегическа автономност на Съюза и ще помогнат на промишлеността на Съюза значително да намали своя въглероден отпечатък и отпечатъка върху околната среда.

Когато е целесъобразно, ще бъдат изследвани и специфични бъдещи и нововъзникващи технологии.

Космическото пространство е от стратегическо значение; около 10 % от БВП на Съюза зависи от използването на услуги в космоса. Съюзът разполага с космически сектор на световно равнище, със силна промишленост за производство на сателити и динамичен сектор на услугите надолу по веригата. Космосът предоставя важни инструменти за наблюдение, комуникация, навигация и наблюдение и открива редица бизнес възможности, особено в съчетание с цифровите технологии и други източници на данни. Съюзът трябва да се възползва максимално от тези възможности, като напълно оползотворява потенциала на космическите си програми „Коперник“, EGNOS и „Галилео“ и като защитава космоса и наземните инфраструктури от заплахи от космоса.

Съюзът има уникалната възможност да бъде глобален лидер и да увеличи своя дял на световните пазари, като показва начините, по които цифровата трансформация, лидерството в главните базови и космически технологии, преходът към нисковъглеродна кръгова икономика и конкурентоспособността могат да се допълват взаимно чрез научни и технологични високи постижения.

За да се превърне в реалност цифровизираната, кръгова, нисковъглеродна и нискоемисионна икономика, са необходими действия на равнището на Съюза поради комплексността на веригите за създаване на стойност, системния и мултидисциплинарен характер на технологиите и високите разходи за развойна дейност, както и факта, че проблемите за решаване обхващат повече от един сектор. Съюзът трябва да гарантира, че всички промишлени участници и обществото като цяло могат да се възползват от авангардни и чисти технологии и цифровизация. Няма да е достатъчно само да се разработват технологии. Разбирането от страна на обществото на тези технологии и процеси е от решаващо значение за участието на крайните потребители и генерирането на промяна на поведението.

Инфраструктурите, ориентирани към промишлеността, включително пилотни линии за производство, ще подпомогнат предприятията в Съюза, особено МСП, да внедряват тези технологии и да усъвършенстват своите резултати от иновациите, като могат да бъдат подпомагани и от други програми на Съюза.

При определянето на приоритетите и изготвянето на програми за научни изследвания и иновации (НИИ) е необходим сериозен ангажимент на промишлеността и гражданското общество, с което се увеличава ефектът на ливъридж на публичното финансиране чрез частни и публични инвестиции и се гарантира по-добро навлизане на резултатите на пазара. Общественото разбиране и приемане, включително разглеждане на проектите за продукти, стоки и услуги, са ключови съставки на успеха, наред с нова програма за умения, необходими за промишлеността, и стандартизацията.

Обединяването на дейностите по цифровите технологии, главните базови технологии и космическите технологии, както и устойчивата доставка на суровини, ще доведат до по-системен подход, по-бърза и по-задълбочена цифрова и промишлена трансформация. То ще гарантира, че НИИ в тези области се отразяват в изготвянето и допринасят за изпълнението на политиките на Съюза за промишленост, цифровизация, околна среда, енергетика и климат, кръгова икономика, суровини и авангардни материали и космическо пространство.

Бюджетът на клъстер „Цифрова сфера, промишленост и космическо пространство“ за периода 2021-2027 г. възлиза на 13 462 000 000 евро.

Cluster 4: Digital, industry and space | European Commission (europa.eu)

Сподели
Този сайт използва бисквитки, приемайки, се съгласявате с полицата ни за поверителност Вижте повече информация тук
Приеми